Overvann

Overvann er vann fra taknedløp, drenering og utvendig sluknett. Her finner du mer om overvann og overvannshåndtering i Rana kommune.

Overvann er vann fra taknedløp, drenering, sluknett og naturlig avrenning i terrenget. Dette skiller seg fra spillvann (kloakk) ved at vannet ikke er forurenset, og derfor ikke må renses før det slippes ut.

Når kommunen bygger eller rehabiliterer avløpsanlegg legges det separate hovedledninger for spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette kalles separatnett. Tidligere var det vanlig med kun ett felles avløpsrør for både spill- og overvann, og det er fremdeles mye av det gamle hovednettet som har avløp av denne typen. Dette kalles fellesnett. Når overvann ledes inn på kommunens fellesnett eller spillvannsnett belastes pumpestasjoner og renseanlegg unødvendig. Dette kan gi utslipp av spillvann (kloakk) til miljøet, og tilbakeslag av avløp inn i private boliger.

Når kommunen bytter fra fellesnett til separatnett må også tilknyttede abonnenter separere sine private stikkledninger. Dette er gitt av forurensningsloven § 22. Når kommunen bygger nye anlegg, vil det normalt hentes inn pris fra kommunens entreprenør også på bytte av de private stikkledningene. Man kan også benytte egen entreprenør, men det private anlegget må være separert før det kommunale anlegget passerer eiendommen din.

Overvann kan ikke tilføres kommunalt ledningsnett uten kommunens godkjenning. Når det bygges nytt, enten det er bygninger eller veier eller annen tetting/tildekking av åpne overflater, skal det gjøres tiltak som begrenser vannmengden som tilføres, for å hindre overbelastning av avløpssystemet vårt.

Overvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt, både med tanke på den lokale vannbalansen og på å forhindre overbelastning av avløpsanleggene.

Når du skal bygge nytt må du beskrive hvordan du har tenkt å løse overvannshåndteringen. Dette skal dokumenteres i en VAO-plan som skal godkjennes av seksjon for vann og avløp. Overvannshåndteringen du velger må følge retningslinjene i kommunens overvannsveileder:

https://www.va-norm.no/wp-content/uploads/2020/05/Veiledning-Overvannsh%C3%A5ndtering-rev.-4.pdf

Du finner mer informasjon om VAO-plan og planlegging av overvann, spillvann og drikkevann på denne siden:

https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/veg-vann-og-avlop/vann-og-avlop/bygge-nytt-vann-og-avlop-i-reguleringsplan-eller-byggesak/

En finner regler for overvannshåndtering i flere lovverk. De viktigste er Vannressursloven,  Byggteknisk forskrift (Tek 17) og Statlig planretningslinje for Klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.

Vannressursloven gjelder for både vassdrag og grunnvann og skal sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av både grunnvann og vassdrag. I lovens § 7, annet ledd heter det at utbygging og annen grunnutnytting bør skje slik at nedbøren fortrinnsvis får avløp gjennom infiltrasjon i grunnen. Bestemmelsen forutsetter at tette flater bør unngås dersom dette er mulig.

Byggteknisk forskrift (Tek 17) er hjemlet i Plan- og bygningsloven og har bestemmelser som skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres med god kvalitet og i tråd med gjeldende krav. Det er viktig å merke seg at Tek 17 også gjelder for tiltak som ikke er søknadspliktige til kommunen. Tek 17, § 15-8, stiller to sentrale krav til overvannshåndteringen. For det første heter det at overvannet i størst mulig grad skal infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt, både med tanke på den lokale vannbalansen og på å forhindre overbelastning på avløpsanleggene våre. Det er først når det av naturgitte og praktiske grunner ikke er mulig med lokal håndtering av overvannet at det åpnes for bortledning av overvannet. I tillegg har Tek 17 en bestemmelse som sier at en eventuell bortledning av overvann skal skje uten ulempe for andre.

Ifølge Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, §4, skal planer ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. Det skal begrunnes dersom naturbaserte løsninger for overvannshåndtering ikke er valgt.