Bygge nytt (vann og avløp i reguleringsplan eller byggesak)

Alle tiltak som påvirker avrenning, kommunal vanndistribusjon eller avløpsnett må godkjennes av seksjon for vann og avløp.

Vannrelaterte forhold må avklares tidlig i regulerings- eller byggesakene for at de gode løsningene skal finnes. I noen tilfeller vil f.eks. arealer til overvannshåndtering eller flomvei kunne legge beslag på deler av reguleringsområdet. Også for byggesaker i eksisterende reguleringsplan vil det være nødvendig med en godkjent løsning. Dette for å dokumentere at det kommunale nettet har tilknytningsmuligheter og kapasitet, slik at tiltaket har sikret vann og avløp i henhold til Plan og bygningsloven § 27-1 og § 27-2. Det må også dokumenteres at tiltaket ikke er flomutsatt i henhold til Plan og bygningsloven § 28-1 og Byggteknisk forskrift § 15-8. Disse forholdene dokumenterer du i en VAO-plan (vann-, avløp- og overvannsplan).

Hva er en VAO-plan?

For at kommunen skal kunne vurdere tiltaket ditt må vi vite litt om hva du har tenkt å gjøre. Denne informasjonen gir du oss i form av en VAO-plan (vann-, avløp- og overvannsplan). VAO-planen beskriver tiltaket, hvilket behov man har for vannforsyning, spillvannsmengde og overvannspåslipp. Mer informasjon om hva planen skal inneholde finner du her:

https://www.va-norm.no/wp-content/uploads/2019/02/Teknisk-kravspesifikasjon-VAO-plan.pdf

For mindre tiltak på egen eiendom/i eksisterende reguleringsplan kan det leveres en forenklet VAO-plan, men man må likevel som minimum beskrive:

  • Antall boenheter eller estimert drikkevannsforbruk, eventuelt behov for sprinkling, og forventet spillvannsproduksjon. Kommunen vil vurdere kapasitet i hovednettet.
  • Eventuelt økt overvannsbelastning som følge av mer tette flater, og hvordan dette er tenkt håndtert. Vi gjør oppmerksom på at tillatt overvannspåslipp til kommunalt nett er begrenset.
  • Flomvei
  • Kotehøyde på laveste sanitærinstallasjon/vannlås i eventuelle nye/ombygde bygninger.

Planen sendes til postmottak@rana.kommune.no og behandles av seksjon for vann og avløp. Når planen er godkjent, legger du godkjenningen med byggesaken/reguleringsplanen din.

Spesielt om overvann

Når det bygges mer og tettere mister vi områder der vannet tidligere kunne holdes tilbake av vegetasjon, små dammer/åpne vannveier eller gjennom infiltrasjon. Samtidig gir klimaendringene mer nedbør og mer intensive nedbørsepisoder. Dette gir mer avrenning, og raskere avrenning enn tidligere, noe som igjen fører til økt press på avløpssystemet. Der det tidligere var vanlig å lede alt overvann i lukkede rør til kommunalt avløp, må det nå benyttes andre løsninger for å unngå at anleggene overbelastes. Utgangspunktet i lovverket er at alt overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom (se Vannressursloven § 7 og Byggteknisk forskrift § 15-8).

Rana kommune har utarbeidet en egen veileder for overvannshåndtering. Du bør påse at din VAO-plan følger retningslinjene i denne veilederen for å unngå at planen blir underkjent.

Overvannsveilederen finner du her:

https://www.va-norm.no/wp-content/uploads/2020/05/Veiledning-Overvannsh%C3%A5ndtering-rev.-4.pdf

Du kan også lese mer om overvann her:

https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/veg-vann-og-avlop/vann-og-avlop/overvann/