Arbeid på vann- og avløpsledninger

Alt utvendig arbeid på private stikkledninger for vann, avløp eller overvann/ drenering som er tilknyttet kommunalt nett må meldes til kommunen.  

Søknad/melding om vann og avløpsarbeid skal sendes inn av godkjent foretak (rørleggerfirma, grave entreprenør) jf.pkt 2 i standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Her finner du en oversikt over godkjente entreprenører og rørleggere (PDF, 72 kB)

Søknad om va-arbeid skal leveres i Volue sin «Entreprenørportal». Dersom du ikke allerede har bruker i dette systemet, kan du følge denne linken for å be om tilgang:

Her kan du registrere nytt foretak

Etter at kommunen har godkjent foretaket vil du få tilsendt en egen link for innlogging i løsningen. Veiledning til bruk av løsningen finner du her:

Veileder - søknad og ferdigdokumentasjon 

Det kan ikke utføres arbeid på utvendige VA-anlegg før søknaden er godkjent av kommunen gjennom entreprenørportalen.

Når arbeidet er ferdig, skal det leveres ferdigdokumentasjon. Dokumentasjonen skal inkludere bilder, målsatt kart/innmålingsdata og vannmålerskjema dersom ny vannmåler er installert. Se veiledning for detaljert informasjon:

Veileder - ferdigdokumentasjon

Før graving kan igangsettes må det gjøres en henvendelse/gravemelding via Ledningsportalen.no. Dette gjelder også om du bare graver på egen eiendom. Henvendelsen vil gi en oversikt over ledninger, kabler og rør i planlagt graveområde. 

For graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer må det alltid foreligge en godkjent gravesøknad. Søknad skal sendes kommunen via Ledningsportalen.no 

Utførende entreprenør og byggherre plikter å sette seg inn i de lokale retningslinjene for graving i Rana. 

Alt arbeid på vann- og avløpsanlegg må utføres i henhold til kommunens va-norm:                                  va-norm.no/rana

Her finner du oversikt over godkjente gravearbeider i Rana kommune