Vi trenger meddommere i perioden 2025-2028

Rana kommune skal nå rekruttere nye meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2025-2028. Kan dette være noe for deg?

Vi har behov for meddommere til Helgeland tingrett, Hålogaland lagmannsrett, Jordskifteretten og forliksrådet.  Det skal  også oppnevnes skjønnsmedlemmer til en rekke nemnder. 

At vanlige folk deltar i retten og dømmer i straffesaker blir sett på som en garanti for rettssikkerheten i Norge. Dersom du er samfunnsengasjert og opptatt av demokratiet ønsker du kanskje å bidra med din livserfaring og kompetanse til å utføre denne viktige samfunnsoppgaven?

Hva vil det si å være meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere uten juridisk utdanning, som deltar i behandling av rettssaker på lik linje med domstolens egne dommere. Sammen med fagdommer vurderer du om tiltalte er skyldig, og hvilken straff som skal gis.

Kan alle være meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer, og hvordan domsutvalget skal sammensettes. 

Dette er noen av kravene for å være meddommer: 

 • må være folkeregistrert i Rana kommune
 • er mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
 • kan ikke være fradømt stemmeretten
 • kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • må være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
 • må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven
 • det blir foretatt vandelskontroll av alle meddommere

Dette er noen av kravene til sammensetning av utvalg:

 • like mange kvinner og menn
 • allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Praktiske opplysninger:

 • Du kan regne med å bli innkalt 1-3 ganger i året.
 • De fleste rettssaker varer 1-3 dager, men enkelte saker kan vare lenger.
 • Som meddommer har du krav på fri fra jobb for å utføre vervet, og det gis erstatning for eventuelt tap av inntekt.
 • Meddommere velges av kommunestyret, for en periode på fire år. Dersom du får behov for å fritas fra vervet, må dette begrunnes i en skriftlig fritakssøknad til kommunen.
 • Meddommere som har sittet i to perioder (8 år) kan kreve seg fritatt fra vervet ved å sende søknad til kommunen, fortrinnsvis på epost, til postmottak@rana.kommune.no.

Hva vil det si å være skjønnsmedlem (sakkyndig)?

Skjønnsmedlem og fagkyndig meddommer bidrar med rettslig skjønn innenfor sitt spesialområde. De deltar både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten). Slike skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade. Skjønnsmedlemmene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antallet fagdommere. Skjønnsmedlemmer utnevnes av fylkeskommunen etter forslag fra kommunene. Det er ingen øvre aldersgrense for å utnevnes, men det anbefales å være i yrkesaktiv alder. Man bør også være i stand til å delta på befaring, i enkelte saker i ulendt terreng.

Skjønnsmedlemmer bidrar med særlig fagkompetanse/kyndighet i saker der domstolen har behov for det. Dette kan være innenfor følgende kategorier:

 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Arealplanlegger
 • Eiendomsutvikler
 • Entreprenør
 • Arkitekt
 • Megler
 • Takstmann
 • Revisor/økonom
 • Fast eiendom
 • Reindrift
 • Annet

På Helgeland er det meldt særlig behov for kompetanse innenfor disse områdene:

 • Reindrift
 • Taksering/vurdering av ulike
  driftsformer innen landbruk:
  melkedrift, kjøttfe, fjærfe, gris.
 • Entreprenørvirksomhet: vurdering og
  taksering av veiutbygging,
  tunnelbygging og vannkraftutbygging.
 • Megler – eiendomsmegler, diverse
  annen meglervirksomhet.
 • Arealplanlegging – privat og
  kommunalplanprosess.

 Dersom du ønsker å bli skjønnsmedlem er det viktig at du oppgir yrke og relevante tilleggsopplysninger om kompetanse når du registrerer deg.

Det er fylkestinget som etter forslag fra tingrettene og kommunestyrene oppnevner utvalg av skjønnsmedlemmer. Oppnevningen skal skje innen 15. oktober 2024.

 

Trykk her for å komme til registreringsskjema

 

Mer informasjon: 

https://www.domstol.no/no/meddommer/

https://www.domstol.no/no/juridisk-ordliste/s/skjonnsmedlem/