Ønsker du å bli meddommer?

Rana kommune har utpekt meddommere til Helgeland tingrett, Hålogaland lagmannsrett, Jordskifteretten og forliksrådet for perioden 2021-2024.  Det er også valgt skjønnsmenn til en rekke nemnder.

Vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025 – 2029 i løpet av våren 2024. 

Å være meddommer er et svært viktig samfunnsoppdrag. Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker sammen med andre meddommere og fagdommere. Du kan regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Som meddommer har du krav på fri fra jobb for å utføre vervet. Det gis erstatning for eventuelt tap av inntekt.

 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Rana kommune. Noen av disse kravene er at: 

  • du er folkeregistrert i Rana kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre   siste årene.
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn.
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Det blir foretatt vandelskontroll av alle meddommere.

 

Trykk her for mer informasjon om meddommerordningen fra Norges domstol