Innkjøp

Kommunen som innkjøper skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte.

I utøvelsen av offentlige anskaffelser legger Rana kommune vekt på å oppnå konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Kjøp av varer, tjenester og bruttoinvesteringer til kommunen tilsvarer om lag 40 prosent av den samlede ressursbruken i en norsk kommune. Riktige innkjøp er dermed avgjørende for kommunens evne til å løse sine oppgaver på en god måte. Rana Kommune foretar årlig anskaffelser for rundt 560 millioner kroner på kjøp av varer og tjenester i forbindelse med løpende drift og tjenesteproduksjon. I tillegg er det et betydelig omfang anskaffelser på investeringssiden, oftest tilknyttet utføring av bygg- og anleggsarbeider.

Kommunen er en stor lokal markedsaktør med et tydelig samfunnsansvar. Det forventes at Rana kommune opererer kostnadseffektivt og profesjonelt innenfor gjeldende reguleringer og lovkrav. Kommunen plikter å forvalte kommunale midler godt og utnytte mulighetene som ligger i god innkjøpspraksis.

For å oppnå økt kapasitet, bedre kvalitet samt en deling av kostnadene ved å etablere og følge opp løpende avtaler er Rana kommune formelt tilsluttet det regionale samarbeidet Samordnet innkjøp i Nordland, hvor Bodø kommune har en vertsrolle. Ut over samarbeidet har kommunen en intern innkjøpstjeneste som sikrer god kjernekompetanse tett på de offentlige anskaffelsene vi utfører i egen regi. 

Alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi kunngjøres i den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Vi oppfordrer alle potensielle leverandører til å følge med i denne og sette opp varslingsagent på relevante CPV-koder og aktuelle NUTS-koder, dersom det er ønskelig å delta i framtidige konkurranser.

Rana kommune kunngjøringsoversikt på doffin.no

Anskaffelsesstrategi 2021-2024 revidert 21.05.2021 (PDF, 683 kB)