Hva bør du være oppmerksom på om du bor i områder med kvikkleire?

Deler av grunnen i Rana kommune er gammel havbunn, noe som gir områder med leire som kan være mer utsatt for ras. NVE har kartlagt kvikkleiresoner i Rana. Hele kommunen er ikke kartlagt og kartleggingen er grov. Det betyr at det kan være kvikkleire også utenom disse sonene.

Alle områder som ligger lavere enn marin grense kan ha forekomster av kvikkleire. Marin grense ligger på ca. 120 moh. i Rana, og er det høyeste nivået havet nådde under siste istid.

Her finner du oversikt over de områdene som er kartlagt:

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire er opprinnelig leirpartikler som er avsatt i sjøvann.

 • Saltvann gjør leirpartiklene elektrisk ladet (+/-) og fører til at kantene i leirpartiklene tiltrekkes hverandre og bindes sterkt sammen. Det dannes da en gitterstruktur med vann i hulrommene mellom leirpartiklene.
 • Landhevingen etter siste istid har ført til at marine avsetninger har blitt liggende over havnivå, og over tid har ferskvann vasket ut saltet og redusert styrken til bindingene. Det er denne utvaskede leira som kalles kvikkleire.
   

Er kvikkleire farlig?

At det finnes kvikkleire i grunnen er ikke nødvendigvis farlig, så lenge stabiliteten av skråninger ikke blir dårligere. Ved ytre påvirkninger kan derimot gitterstrukturen klappe sammen, og leirpartiklene flyter i det frigjorte vannet som var bundet i gitterstrukturen. Resultatet blir et kvikkleireskred.

Det er derfor viktig å være klar over hva slags grunn man jobber i eller i nærheten av.
 

Hva må jeg tenke på hvis jeg vil bygge i et område med kvikkleire?

Inngrep i kvikkleiresoner vil ofte innebære en stabilitetsforverring. Konsekvensene kan være dramatiske. Selv relativt små inngrep vil kunne utløse større skred. Du må alltid ta hensyn til grunnforholdene ved grave- og byggearbeider.

Ras kan utløses av relativt små byggetiltak utført på feil sted eller på feil måte, for eksempel ved graving i bunnen eller oppfylling på toppen av en ustabil skråning.

Mange som sender inn en byggesøknad til Rana kommune får krav om å gjennomføre en geoteknisk vurdering. Det er fordi byggetiltaket ligger i et område med marine avsetninger og fordi størrelsen på tiltaket og forholdene tilsier at det kan gå et skred her.

Innenfor aktsomhetsområder for kvikkleireskred må krav i NVE sin kvikkleireveileder være oppfylt før kommunen kan gi tillatelse til tiltak. Det er strenge krav til tiltak som fører til økt personopphold, som for eksempel bygging av boliger.
 

Hva kan du gjøre for å forebygge kvikkleireras?

Det er flere bratte leireskråninger i Rana kommune, som kan være utsatt for skred eller utglidninger. Det er flere grep du som grunneier kan gjøre for å redusere risikoen:

 1. Sørg for vegetasjon og beplantning i skråningen
  Løvtrær, busker og kratt vil bidra til å binde jordsmonnet og absorbere vannet som infiltreres i grunnen.
  Ved å plante bidrar du til å redusere sjansen for at grunnen blir mettet med vann, gjennom at plantene tar opp vann via røttene, som igjen bidrar til å gjøre jordmassene tørrere, fastere og mindre utsatt for glidninger. Røttene bidrar også til å binde sammen og forankre jorda dypere ned, som igjen bremser overflateglidninger.
  Gran og andre vekster med flat og vid rotvekst bør du unngå. 
   
 2. Unngå utfylling eller etterfylling i hagen
  La skråningen stabilisere seg selv i en slakere vinkel enn den har i dag.
   
 3. Ikke grav i bunnen av skråninger
  Du må ikke grave i bunnen av skråninger uansett om det er bekker eller ikke i området.
   
 4. Overflatevann fra hage, veranda, tak og andre flater må ikke ledes ut i skråning
  Alt vann fra eiendommen bør ledes andre veier, så langt det er mulig.
   

Hva gjør du om du oppdager et ras eller ser tegn på at det kan gå ras?

Ved større skredhendelser og når det haster må du varsle politiet på 02800.

Oppdager du:

 • mindre ras 
 • skråninger der små utglidninger kan være i ferd med å utvikle seg
 • sprekker i bakken
 • trær som står i en rar vinkel

oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Send e-post til postmottak@rana.kommune.no 
eller ring oss på tlf. 75 14 50 00.
 

Nyttige linker