Høring og offentlig ettersyn av plan 2180 - Detaljregulering for Kvartalet Furuholmgården

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 30.09.2021 å sende plan 2180 - Detaljregulering for Kvartalet Furuholmgården på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

  

Formålet med planen er å legge til rette for å ta i bruk større deler av Furuholmgården til boligformål. Det legges opp til å etablere inntil 10 nye boenheter i 2. etasje og deler av første etasjen. Mesteparten av første etasje skal benyttes til publikumsrettet virksomhet i minimum 5 år etter vedtak av plan. Et begrenset areal på 210 m2 i første etasjen kan brukes til boligformål også etter vedtak av plan. 

Det legges til rette for et felles uteoppholdsareal i bakgården og et inntrukket felles uteareal i tilknytning til ett av inngangspartiene fra Nordlandstorget. I tillegg skal nye boliger etableres med private balkonger. Eksisterende boliger i 3. og 4. etasje skal også kunne etablere balkonger.
 

Planforslaget vurderes til å ikke utløse krav om konsekvensutredning i henhold til § 6, § 7 og § 8 i Forskrift om konsekvensutredning.
 

Hva betyr høring og offentlig ettersyn?

Det betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har betydning for saken.

Hva mener du om dette?

Hvis du har innspill må du sende dem til oss før 19.11.2021. Send dem på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Du kan også levere dem på Servicetorget. Du må merke innspillet med saksnummer 2019/375.

Plandokumentene finner du på nederst på denne nettsiden eller på servicetorget eller Rana bibliotek.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss.