Spesielle miljøtiltak (SMIL)

Spesielle miljøtiltak er miljøtiltak som går lenger enn det som er forventet av vanlig jordbruksdrift. Midlene skal fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket.

Hvem kan søke?

Du kan søke om SMIL-midler hvis du eier eller leier en landbrukseiendom som har en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon. Hvis du leier eiendommen, må den som eier den ha godkjent at du søker. Både privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.  

 

Hva kan du søke tilskudd til? 

Du kan søke tilskudd til 

  • tiltak for å redusere forurensningen
  • tiltak for å ivareta natur- og kulturminner i jordbrukets kulturlandskap 
  • miljøtiltak utover vanlig jordbruksdrift 
  • planleggings- og tilretteleggingsprosjekt 

 

Slik søker du

Du søker om tilskudd på et elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge deg inn via ID-porten. 

Søk om tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL)

Søknaden skal inneholde

  • en kort beskrivelse av tiltaket
  • et kostnadsoverslag
  • et kart i målestokk 1:5000 (hvis det er relevant)
  • bilder (hvis det er relevant)

 

Søknadsfrist og behandling

Vi annonserer søknadsfrist hver vår. Behandlingen av søknadene er prioritert etter tiltaksstrategi. Landbrukskontoret behandler alle søknadene. 

Du finner mer informasjon om ordningen hos Landbruksdirektoratet