Gjødsling

Husdyrgjødsel er en viktig plantenæring. Det finnes derfor flere krav og virkemidler som skal bidra til at gjødselen blir godt utnyttet. Bonden har stor egeninteresse av å utnytte husdyrgjødselen i kombinasjon med mineralgjødsel.  

Spredning av husdyrgjødsel

I Rana har vi en egen forskrift som bestemmer når og hvordan gjødslingen skal skje. Det er for å hindre forurensing til luft, vassdrag, grunnvann, fjorder og havområder.

Hovedpunktene i forskriften er:

  • Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel mellom 1. november og 15. februar.
  • Spredning uten nedmolding eller nedfelling på eng og annen grøde, bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. oktober. 
  • Det er ikke tillatt å spre gjødsel på frossen eller snødekt mark. 
  • Hvis du sprer husdyrgjødsel i nærheten av boliger, skal du ta rimelig hensyn til luktproblemer og ulemper som spredningen gir.

Lagring og spredning av husdyrgjødsel er regulert i både en sentral og en lokal forskrift. Du finner dem begge i linkene nedenfor.

Lokal forskrift om spredning av husdyrgjødsel på eng

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav