Vannforvaltning - vannområde Ranfjorden

Rana kommune er en del av vannområde Ranfjorden og jobber for at alt vann i kommunen skal få god miljøtilstand innen 2027 eller 2033.  

Hvordan er miljøtilstanden på vannet i kommunen? 

  • 92% av det naturlige vannet i kommunen er i god eller svært god tilstand.
  • 52% av det sterkt modifiserte vannet har godt økologisk potensial.  

De største påvirkningene på vannet i kommunen er vannkraft, industri, avrenning fra sentrum og tettstedene og avløpsvann. 

 

Hva må gjøres for å forbedre vannkvaliteten?

Der vannet ikke er i god miljøtilstand, må det gjøres tiltak slik at vi når det målet som er satt.   

Det er foreslått eller planlagt mange tiltak for å forbedre miljøtilstanden i kommunen. Noen av de tiltakene som er mest foreslått, er forskning og forbedring av kunnskapen, tiltak for å redusere forurensning fra avløp og landbruk og tiltak for å forbedre forholdene for fisk (vandringsforhold, gyte og oppvekstforhold, tilstrekkelig vannføring med mer). Andre viktige tiltak er å redusere forurensingen fra industrien.

Hvem bestemmer hva?

Kommunen har makt og rett til å bestemme når det gjelder vann, avløp, landbruk og arealplanlegging. De andre tiltakene innenfor de andre områdene, er det andre myndigheter som skal følge opp. Alle disse tiltakene er samlet i "Regional plan for vannforvaltning i Nordland og Jan Mayen vannregion". Dette er en plan som oppsummerer påvirkninger og tiltak for hele regionen.  

Hvor kan du finne mer informasjon om dette? 

  • Vannportalen
    • På www.vannportalen.no finner du mer informasjon om nasjonalt, regionalt og lokalt arbeid i vannområdet. Her finner du også nyheter, nasjonale føringer, plandokument og mye mer.  
  • Vann-Nett
    • I databasen vann-nett portal finner du informasjon om miljøtilstand, påvirkning og tiltak i akkurat den elva, innsjøen eller fjorden du ønsker å vite mer om.