Forurenset grunn

I Rana er det flere områder som er forurenset. I tillegg til områder ved Ranfjorden, er det områder på Røssvoll, Skonseng og Storforshei med forurensning i grunnen. 

Terrenginngrep i forurenset grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene. Derfor stiller vi krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres. 

Før du skal grave

  • Finn ut om det er mistanke om forurensning i grunnen på eiendommen der det skal graves. Dette gjør du ved å søke opp eiendommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase Vær oppmerksom på at det kan være forurensning i grunnen selv om du ikke finner informasjon i databasen. Hva eiendommen har vært brukt til før, kan gi en pekepinn om hva slags forurensning du kan forvente å finne. Eksempel på dette er hvis eiendommen er nært sentrum, har vært brukt til industri, avfallsplass eller er en tidligere branntomt. 
  • Hvis det er mistanke om forurensning i grunnen, må du sørge for at det blir foretatt grunnundersøkelser. Et konsulentselskap med kompetanse på miljøtekniske grunnundersøkelser kan hjelpe deg med dette. 
  • Hvis grunnundersøkelsene påviser forurensning, må du sørge for at det blir utarbeidet en tiltaksplan for hvordan grunnforurensningen på eiendommen skal håndteres. Det finnes ikke et eget skjema for dette, men tiltaksplanen skal svare på alle punktene i forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-6.
  • Hvis du skal slippe anleggsvann på avløpsledninger, må du ta kontakt med vann- og avløpsseksjonen vår. 
  • Send inn tiltaksplanen til oss for godkjenning på e-post postmottak@rana.kommune.no
  • Husk å registrere informasjon i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
  • For at kommunen skal kunne behandle sluttrapporten må informasjon legges inn i  Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase av konsulenten som har utført den miljøtekniske grunnundersøkelsen. 

Du kan ikke sette i gang gravearbeidene før vi har godkjent tiltaksplanen. Dette gjelder også selv om arbeidene er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Etter at du har gravd

Når du er ferdig med gravingen, må du sende oss en sluttrapport for hvordan du har håndtert den forurensede grunnen. Det finnes ikke et eget skjema for dette, så du må skrive en tekst som inneholder:

  • en beskrivelse av de gravearbeidene som er utført 
  • kvitteringer som viser at overskuddsmassene er levert til et godkjent deponi for forurensede masser

Vi anbefaler at et foretak med høy faglig kompetanse på området skriver sluttrapporten. En sluttrapport for forurenset grunn blir behandlet av oss uavhengig av en eventuell søknad om ferdigattest.

Du kan sende dokumentene til oss på epost postmottak@rana.kommune.no eller levere dem på servicetorget i rådhuset.