Koordinator

Koordinatoren har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet, og har ansvar for framdrift i arbeidet.

Koordinator

En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Pasientens og brukerens ønske skal vektlegges ved valg av koordinator.

Det kan tilbys koordinator selv om pasient og bruker takker nei til individuell plan.

Koordinators oppgaver anses som helsehjelp. Dette innebærer at arbeidet må dokumenteres på linje med øvrig tjenesteyting, også i tilfeller hvor pasient og bruker takker nei til individuell plan og kun ønsker koordinator. 

 

Søk om koordinator

 

Les mer om koordinator i kommunen og spesialisthelsetjenesten her.