Kommunale boliger i Rana kommune

Kommunal bolig er et tilbud til deg som trenger bolig fordi:

  • Du har fysiske eller psykiske helseproblemer, rusproblemer, bevegelses- eller utviklingshemning.
  • Du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv, eller med annen offentlig hjelp.
  • Du er tilflytter og ansatt i kommunen og har behov for bolig i en overgangsfase.
  • Du er flyktning og trenger førstegangsbosetting. 

Hva kan kommunen tilby?

Rana kommune har ca. 287  boenheter fordelt på omsorgsboliger, bosenter, bofellesskap og kommunale gjennomgangsboliger. Det er både utleieboliger og andelsleiligheter. Innskudd og husleie varierer med boligens størrelse, standard og beliggenhet.


For å kunne søke må du oppfylle noen hovedvilkår

Å skaffe seg bolig er i utgangspunktet et privat ansvar, og kommunal bolig er ingen lovfestet rettighet. Det gjøres en prioritering av de søkerne som oppfyller vilkårene. Det er derfor ikke sikkert at du vil få en kommunal bolig selv om du oppfyller vilkårene. 

 

 

Omsorgsbolig, bosenter og bofellesskap

Dette er et tilbud til deg som på grunn av  alder, rusproblematikk, psykisk- eller fysiskhelseutfordringer eller funksjonshemming har behov for en tilrettelagt bolig. Du er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Boligene kan være frittstående eller ha fellesskapsløsninger, og kan ha tilknyttet bemanning hele eller deler av døgnet.

 

 

Søk bolig her

 

 

 

Gjennomgangsbolig

Gjennomgangsbolig er for deg som ikke klarer å skaffe deg bolig selv, eller skaffe deg bolig ved hjelp av annen offentlig bolighjelp. Denne typen bolig gjelder for deg som på grunn av nedsatt helse,  funksjonshemming, økonomiske eller sosiale årsaker har behov for midlertidig bolig. Det blir gjort en helhetlig vurdering av ditt behov og situasjon, før eventuell tildeling av bolig. Etterspørsel og antall ledige kommunale gjennomgangsboliger varierer. I tillegg vil det være skiftende hvor i kommunen det er ledige boliger. Det er derfor viktig at du aktivt søker etter bolig i det private markedet.

 

 

 

Søk om bolig her

 

 

 

Rana kommunale boligstiftelse

Målgruppen for boligstiftelsen er ungdom i etableringsfasen og som ellers har vanskeligheter med å skaffe seg bolig på annen måte. Øvre aldersmessig grense for leietaker på 40 år. Botiden er satt til 3 år. Boligene har god standard og løpende vedlikehold utføres ved behov.

Tildeling av bolig er delegert av styret i stiftelsen til daglig leder av boligstiftelsen. Boligene forvaltes via boligseksjon Rana Byggdrift KF. Boligstiftelsen har et eget styre og daglig leder som er består av styreleder og fire andre medlemmer. Et av medlemmene oppnevnes av beboere.

 

Søk om ungdomsbolig her (PDF, 24 kB)