Korttidsopphold

Formålet med et korttidsopphold er å bedre helsetilstanden din ut fra forutsetningene som ligger til grunn for tildeling av ditt opphold.

Det er også korttidsopphold når man får opphold i sykehjem etter sykehusinnleggelse.

Oppholdet er tidsbegrenset og målet er at du skal kunne reise hjem til din egen bolig etter avsluttet opphold.

Tjenesten benyttes i perioder for deg som på grunn av sykdom trenger omfattende tilsyn og hjelp.

Før korttidsopphold innvilges skal det vurderes om tiltak på lavere nivå, som helsetjenester i hjemmet, oppsøkende fysioterapi/ergoterapi, hverdagsrehabilitering eller dagplass er tilstrekkelig. 

Oppholdene skal ha en individuell målsetting, som for eksempel mobilisering, ernæring, kartlegging av funksjonsnivå, rehabilitering eller utredning.