Egenandel for opphold i institusjon

Alle med plass på sykehjem må betale for oppholdet.
 

Priser opphold i institusjon
Type opphold: Pris:
Korttidsopphold Rehabliteringsopphold 185 kroner per døgn.
Korttidsopphold ut over 60 døgn: Egenbetaling for langtidsopphold, som regnes ut etter inntekt.
Avlastningsopphold: Gratis.
Ø.H.D - Øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Inntil 5 døgn gratis.

Lenke til: Lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 7
Lenke til: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 1
Lenke til: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 18 og 19