Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam gir omsorg og støtte til mennesker som har opplevd brå og uventet død av nærstående i forbindelse med selvmord, ulykker, akutt sykdom, voldshandlinger eller barnedød.

Vi bistår også rammede/overlevende som har vært utsatt for livstruende/traumatiske hendelser. Gjelder også når ulykken har skjedd utenfor kommunen.

Henvendelse til Psykososialt kriseteam

  • Kontakt avd. Psykisk helse og sosiale tjenester tlf. 75 14 63 20 ved kriser som oppstår hverdager kl. 08.00 -15.30. Til oss kan du også ringe om du ønsker mer informasjon om kriseteamet.
  • Kontakt Rana kommunale legevakt tlf. 116 117 ved kriser som oppstår kveld/helg.
  • Utenfor ordinær åpningstid vil kriseteamet aktiveres av akuttinstansene; legevakt, politi, sykehus, eller vakthavende prest. Den instans som er tilstede skal fortløpende melde til kriseteamet om hva som har skjedd, og hvem som er rammet. Pårørende/etterlatte informeres om tilbudet, og får spørsmål om de ønsker kontakt med en gang, eller om de vil avvente noe.

Automatisk melding er anbefalt av sentrale helsemyndigheter. Det er spesielt viktig å nå frem med bistand til barn og unge som rammes. Når katastrofen rammer er det lett å få tanker om at "ingen kan hjelpe meg", og da kan det være nærliggende å takke nei til bistand.

Kjennskap til vanlige krisereaksjoner og hvordan disse skal møtes, øker sjansen for at en skal komme gjennom en krise uten for store psykiske ettervirkninger.

Lover og forskrifter

Støtte ved psykososiale kriser er tjeneste som gis ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgs tjenester og Lov om helsemessig og sosial beredskap.