Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Kommuneoverlegen i Rana kommune har også funksjon som smittevernlege.

Mål for smittevernarbeidet

Arbeidet med smittevern har som mål å sikre befolkningen et ​vern mot smittsomme sykdommer ved forebygging og ved å motvirke at de overføres i ​befolkningen. I situasjoner der det har oppstått situasjoner med smittsomme sykdommer vil kommuneoverlegen/smittevernlegen ​lede arbeidet med håndt​ering av situasjonen. Arbeidet skal også hindre at slike sykdommer føres inn i Norge eller ut av landet.

Faglige råd og anbefalinger ulike smittevernsituasjoner
Helsemyndighetenes faglige råd og anbefalinger om håndtering og tiltak i forbindelse med smittevernsituasjoner finnes på Folkehelseinstituttets nettsider