Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til den som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hva er omsorgsstønad?

Hovedformålet med ordningen omsorgsstønad er å sikre best mulig omsorg for den hjelpetrengende og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.

Kommunen bør sammen med deg finne ut hva de kan tilby deg av nødvendig pårørendestøtte. Dette i form av veiledning, opplæring og avlastning, samt øvrige tjenestetilbud til den du har omsorg for.

Ordningen omfatter både omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å ha en slik ordningen.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker.

Hvordan søke om omsorgsstønad

Både omsorgsgiver og omsorgsmottaker kan søke kommunen om omsorgsstønad.  

 

Slik søker du helse og omsorgstjenester

Søke omsorgsstønad      Fullmakt skjema (PDF, 70 kB)

 

Klageadgang

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage.

Klagen sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.