Har du meninger om planer vi jobber med?

Når vi jobber med nye arealplaner, er det viktig å sørge for å få innspill og uttalelser fra innbyggerne, grunneierne, organisasjoner og andre offentlige myndigheter.

Du kan komme med innspill og uttalelser i to runder i planarbeidet:

  • Når planarbeidet starter (varsel om oppstart)
  • Når forslaget er laget (offentlig ettersyn)

I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet direkte tilsendt. Planarbeidet blir også annonsert i lokalavisa og her i tjenesteportalen til kommunen. Her kan du finne planer som enten er varslet oppstart på eller som er ute til høring og offentlig ettersyn.

Det er i disse fasene av planarbeidet du kan påvirke innholdet i planen. Informasjon og innspill fra deg kan for eksempel påvirke hvilken byggehøyde som blir tillatt innenfor planområdet. Hvis du avventer å mene noe om byggehøyder, byggegrenser, trafikksikkerhet med mer til det kommer en byggesøknad, vil dette allerede være avklart i planen. Vi oppfordrer deg derfor til å engasjere deg i planprosessene, slik at vi kan ivareta interessene og innspillene dine på en god måte.

I tillegg kan du klage på reguleringsvedtaket.

Design og arkitektur Norge (DOGA) har laget en film der du får se den kommunale planprosessen gjennom barns øyne. Gjennom ti steg forklarer de prosessen på en lettfattelig og forenklet måte.

Hva skal innspillet eller merknaden inneholde?

I tillegg til innspillet ditt, må du skrive hvilken plansak merknaden gjelder for. Bruk gjerne sakstittelen i kunngjøringsteksten. Du må også skrive hvem som sender inn merknaden.

Innspillet bør være konkret og kortfattet. Merknaden er et offentlig dokument som vi benytter i saksbehandlingen. Vi legger det også inn i arkivet til kommunen. 

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle oppstart om planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Du skal sende innspillet ditt direkte til den fagkyndige plankonsulenten i denne runden. Fristen for å komme med innspill er vanligvis fire uker. Reguleringsplaner som vil gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, blir det også sendt ut et planprogram sammen med varsel om oppstart. For slike reguleringsplaner er fristen for å komme med innspill minst seks uker. 

Offentlig ettersyn

Når vi har mottatt planforslaget og det er blitt behandlet politisk første gang, skal alle få muligheten til å uttale seg. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart, bestemmelser og andre utredninger. Fristen for å komme med innspill er minst seks uker. Du sender uttalelsen din til oss på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. 

Både den som har laget planforslaget og seksjon for kart og arealplan, vurderer hvordan den enkelte uttalelsen skal påvirke planforslaget. Forslagsstilleren oppdaterer planforslaget, og vi sender det til politisk behandling i utvalg for miljø, plan og ressurs og videre til kommunestyret. Har du uttalt deg til en plan, får du brev om vedtaket.

Klage 

Den som er part eller har rettslig klageinteresse i en plansak, har mulighet til å klage på kommunestyrets vedtak. 

Her kan du finne vedtatte planer.

Stadier i planprosessen og medvirkningsmulighet