Dispensasjon fra plan

Hvis du ønsker å gjøre noe annet på eiendommen din enn det gjeldende arealplan legger opp til, kan du enten søke om dispensasjon eller søke om å endre reguleringsplanen. 

Dispensasjon er unntaket

Alle de vedtatte arealplanene har vært gjennom politiske prosesser med medvirkningsmuligheter for naboer, offentlige myndigheter og private organisasjoner som har interesse i planen. En vedtatt plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjoner er avvik fra arealplaner som vi bare unntaksvis kan tillate. 

Kommunen kan gi dispensasjon hvis

  • hensynene bak bestemmelsene i planen det dispenseres fra eller plan- og bygningslovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene

Se hvilken plan som gjelder for eiendommen din.

Slik søker du dispensasjon

Det er mest hensiktsmessig å sende inn dispensasjonssøknad sammen med søknad for selve bygge-, anleggs- eller deletiltaket, men du kan også søke dispensasjon uavhengig av dette. Du må alltid huske å

  • varsle naboene om at du søker dispensasjon
  • opplyse konkret om hvilke regler du søker dispensasjon fra
  • begrunne søknaden

Send inn søknad om dispensasjon.

Hvis du ikke ønsker å sende inn søknaden elektronisk, finner du søknadsblanketter på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Send søknaden på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.