Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens verktøy for å styre utviklingen av et område. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og lekeområder? Hvor skal det være næringsområder?

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Planen bestemmer hvordan du kan bruke området og hva du kan bygge der. Den består av et kart med reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse og andre fagutredninger og illustrasjoner som er nødvendige for den enkelte planen.

Bestemmelsene sier hva du kan gjøre og ikke på en eiendom. De gir informasjon om hvilket formål eiendommen har, for eksempel bolig, friområde eller veg, og hvor høyt og stort du kan bygge. Hvis du planlegger å bygge, rive eller grave, må du undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen din. Finnes det ikke reguleringsplan for eiendommen er det kommuneplanen som gjelder.

Her kan du se hvilken plan som gjelder for eiendommen din.

Ulike typer reguleringsplaner

Det er to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. 

Områderegulering

Områderegulering blir i utgangspunktet lagd av kommunen. Den styrer utviklingen i et større område, slik som for eksempel Gruben bydelssentrum eller Rana Grubers områder på Storforshei. Kommunen kan overlate til private eller andre myndigheter å lage områdereguleringer. Dette betyr at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammene kommunen bestemmer, og dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.

Detaljregulering

Detaljregulering kan kommunen, eller private utbyggere og initiativtakere lage. Dette er en plantype som blir brukt for følge opp det som er bestemt i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke og detaljerte føringer for hva du kan bygge.

Du finner oversikt over alle de gjeldende reguleringsplanene, og de planene som er under arbeid, i kartløsningen vår.

Når er det krav om ny reguleringsplan?

  • Før det blir gitt tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider.
  • Før det blir gitt tillatelse til prosjekter som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
  • Der det er satt krav om reguleringsplan før utbygging i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering.
  • Når kommunen mener det er nødvendig for å sikre et forsvarlig plangrunnlag for å gjennomføre bygge- og anleggsprosjekter, flerbruk og vern.

Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan sende inn forslag til detaljreguleringer, men det er fagkyndige som må lage planforslaget. Mer informasjon om hvordan du da skal gå fram, finner du i tjenesten "Lage privat reguleringsplan".