Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Tjenestebeskrivelser

 Tjenestebeskrivelser

 
Adopsjon

Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn.

Adressetildeling

Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal kommunen informere den som er registrert eier eller registrert fester. Vedkommende og andre som avgjørelsen får virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten reguleres etter reglene i lov om stadnamn.

Adressen skal om mulig tilknyttes den vegen eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Din adgang til å få endret adresse er begrenset.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan endre eller tildele adresse

 • når man skal endre adkomstveger
 • når man skal oppføre nye bygg
 • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Allemannsretten

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten.
Du kan

 • ferdes til fots i innmark når marken er frossen eller snølagt
 • bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte
 • dra i land båt på strand i utmark, men ikke benytte kai eller brygge uten eierens tillatelse
 • ikke raste eller overnatte i innmark uten at eierens samtykke
 • raste og overnatte i telt i utmark i to døgn om gangen

Kommunen kan varde og merke opp ruter og turstier, bygge bruer, klopper og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen.
Kommunen skal hindre oppsetting av ulovlige ferdselshindre i utmark, særlig i strandsonen.

Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning.

Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Arealoverføring

Skal du overføre arealer mellom tilstøtende eiendommer, kan arealoverføring være en aktuell prosedyre. Arealoverføring skal registreres i matrikkelen, og kommunen skal sørge for tinglysing.

Målgruppe er eiere av grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie.

Du må ha tillatelse fra kommunen til arealoverføring. Partene må sende alle nødvendige dokumenter samlet til kommunen. Ta eventuelt kontakt med en advokat eller eiendomsmegler for å få bistand.

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning med arealoverføring i henhold til endelig vedtak etter plan- og bygningsloven. Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.

Når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Du kan klage på vedtaket. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Askespredning

Askespredning vil si at avdødes aske spres for vinden. Det kan skje hvis avdøde selv fikk innvilget søknad om askespredning, eller hvis det i ettertid godtgjøres at avdøde ønsket det.

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Avlastning

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg

Avløserordningene i jordbruket

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

 • ferieavvikling
 • sykdom
 • svangerskap/fødsel/adopsjon
 • følge av sykt barn til behandling
 • dødsfall i nær familie

Skjema for avløsertilskudd ved ferie og fritid er det samme som det ordinære søknadskjemaet om produksjonstilskudd. Det er eget skjema for avløsertilskudd ved sykdom. Den elektroniske tjenesten er tilgjengelig i Altinn, men du kan også få det ved å henvende deg til kommunen.
Vedleggene går fram av skjemaet.

Frist for søknad om avløsertilskudd ved ferie og fritid er 20. januar året etter avløsningen.

Kommunen behandler saken så snart som mulig, innhenter nødvendige opplysninger og fatter et vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

12345678910...
​