Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Naturskader - erstatning

Beskrivelse

Det fins naturskader det ikke er mulig å forsikre seg mot gjennom en vanlig forsikringsordning. Naturskadeloven regulerer det offentliges tilbud om erstatning for slike skader. Ordningen gjelder for hele den private sektor og er ikke en spesiell ordning for landbruket. For at skaden skal anses som en naturskade som gir grunnlag for erstatning, må

  • skaden direkte skyldes naturulykke (skred, storm, flom, jordskjelv o.l.)
  • skaden ikke umiddelbart skyldes lyn, frost (tele) eller tørke, angrep av dyr, insekter, bakterier, sopp e.l.
  • skaden ikke være skjedd på avling på rot,
  • skaden ikke gjelde skip og småbåter og ting i disse, luftfartøy, antenner, skilt o.l., kontanter eller verdipapir
 
Målgruppe

Gjelder for alle private personer og virksomheter som er utsatt for naturskader

Kriterier

For å ha krav på erstatning fra Statens naturskadefond må disse vilkårene være oppfylt

  • det må ikke være adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning
  • den skadelidte må ikke ha krav på erstatning av tredjemann
  • naturskaden må være skjedd på fast gods i Norge eller på løsøre som befinner seg i Norge når eieren bor eller er arbeidstaker i Norge
  • skaden må ikke ha skjedd på eiendom som tilhører staten, en kommune eller en fylkeskommune, eller der noen av disse har en framtredende økonomisk interesse
  • skaden må være meldt til lensmannen senest fire uker etter at skaden er inntrådt
  • skaden må være taksert
Pris

Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av Statens naturskadefond, er det en egenandel på 10 000 kroner. Erstatningen reduseres med 15 prosent av beregningsgrunnlaget.

Søknadsveiledning

Dersom du har vært utsatt for en naturskade, må du melde fra om dette til lensmannen/politiet eller namsmannen. Det gjennomføres et lensmansskjønn, der kostnadene med å gjenopprette skaden blir taksert. Du blir invitert til å delta på skjønnet og påvise skadene.

Søknadsskjema

Lensmannen/politiet eller namsmannen fyller ut et skadeskjema som del av skjønnet/taksten.

Søknadsfrist

Skaden må meldes senest tre måneder etter at den er inntrådt. Styret for Statens naturskadefond kan, når særlige grunner taler for det, bestemme at saker kan behandles selv om meldingsfristen er utløpt.

Søknadsmottaker

Melding om skaden sendes til lensmannen/politiet - utenfor lensmannsdistrikt til tingretten

Søknadsbehandling

Fondsstyret vil fatte et vedtak om erstatning. I vedtaket går det fram om du har fått erstatning eller ikke, og eventuelt hvor stor den er. Du får en frist på tre år fra vedtaksdato til å reparere skaden. Erstatningssummen utbetales til deg når lensmannen bekrefter at skaden er reparert.

Klagemulighet

Du kan klage på lensmannsskjønnet innen én måned etter at du mottok det. Klagen skal sendes til lensmann eller takststyrer, som igjen sender den videre til tingretten sammen med kopi av taksten. Å klage på skjønnet er det samme som å be om at det gjennomføres et nytt skjønn, et overskjønn, som ledes av tingretten. Tingretten krever et rettsgebyr for å ta saken opp til behandling. Den siden som eventuelt vinner fram med sin sak, får rettsgebyret dekket av motparten.

Du kan også klage på erstatningsvedtaket fra styret for Statens naturskadefond innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til SLF v/fondsstyret. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstansen er Ankenemnda for Statens naturskadefond. Før klagen sendes dit, skal fondsstyret vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis styret ikke finner grunnlag for å endre sitt vedtak, vil saken bli sendt til Ankenemnda.

Lovpraksis

Naturskadeloven - §§ 11 til 17