Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Brannvern og tilsyn

Brannvesenet skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier og ut fra dette fastsette satsningsområder og planlegge tiltak for å redusere risiko for brann.

Eiere av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Beskrivelse

Brannvesenet skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Brannvesenet skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særskilt risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.

Brannvesenet skal fastsette satsningsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og begrunnes.

Eiere av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. I tillegg til eiere har også brukere plikt til å sørge for å holde bygningstekniske konstruksjoner og ulike sikkerhetsinnretninger i forsvarlig stand. Brannvesenet identifiserer og fører tilsyn med såkalte særskilte brannobjekter. Dette er byggverk hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Det stilles også en del bestemte organisatoriske krav til driften av særskilte brannobjekter.

Brannvesenet melder vanligvis tilsynet på forhånd, men også uanmeldt tilsyn kan gjennomføres. Brannvesenet vurderer da alle forhold som har betydning for brannsikkerheten, både tekniske og organisatoriske tiltak. Hvis tiltakene ikke anses å være tilstrekkelige, kan brannvesenet gi pålegg om retting/utbedring eller benytte andre reaksjonsmidler.

 
Brosjyrer
 

Det finnes veiledningsmateriale om hvordan kravene til brannsikring skal gjennomføres. Se lenker til høyre.​

Samarbeidspartnere
  • ​Det lokale el-tilsynet
  • Kommunens byggesaksavdeling
  • Kommunens helsetjeneste
  • Flyktningekontoret
Søknadsbehandling

Kommunen utarbeider en rapport etter at tilsynet er utført. Rapporten angir hvilke avvik som er funnet fra kravene til brannsikring og hvilke nye sikringstiltak det er behov for. Rapporten sendes umiddelbart til eieren eller virksomheten/brukeren, som skal gi en tilbakemelding innen en gitt frist. Tilbakemeldingen skal gi svar på når og hvordan avvikene vil bli rettet opp.

Blir det ikke gitt tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapporten innen fristen, skal kommunen gi de påleggene som er nødvendig. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler om varsling med mer skal følges.
 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtak om pålegg, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til klageinstansen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er klageinstans for vedtak gjort av kommunestyret. For alle andre vedtak fattet av kommunen er kommunestyret eller kommunens egen klagenemnd klageinstans.

Ansvarlig enhet