Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Barnehageplass

Emneord (los) Barnehageplass

Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over ett år. Du må søke kommunen om plass i barnehage.

Beskrivelse

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året du søker, har barnet rett til plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året du søker, har barnet rett til plass innen utgangen av den månaden barnet ble født.

Kommunen sørger for at det er felles opptak for alle barnehagene i kommunen, men hver barnehage kan velge eget formål, opptakskrets, opptakskriterium og eierfom.

 
Målgruppe

Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

Kriterier
 

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier. Se  Rana kommunes hjemmeside for mer informasjon. 

Pris

Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Se betalingssatser for Rana på Rana kommunes hjemmeside.​

Samarbeidspartnere
  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet

 

Søknadsveiledning

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Det sendes ett skjema for hvert barn det søkes for. I Rana kommune er opptak for kommunale og private barnehager samordnet.

Søknadsskjema

Søknad om barnehageplass gjøres på vår nettportal for foresatte

Søknadsvedlegg

Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptak: 1. april.

Søknadsfrist overflyttingssøknader: 1. mars

Søknadsbehandling

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Ansvarlig enhet