Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Tjenester

Adopsjon

Emneord (los) Adopsjon

Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn.

Beskrivelse

Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn. Rettsforholdet til barnets opprinnelige familie opphører.

Adopsjonsprosessen avhenger blant annet av om du kjenner barnet på forhånd eller ikke.

De fleste adopsjoner som gjennomføres, er av utenlandske barn under fem år og som er ukjent for adopsjonssøkerne.

Organisasjonene som formidler barn med tanke på adopsjon, gir råd om valg av land. Slik adopsjon starter med en søknad om forhåndssamtykke til å adoptere et barn fra utlandet. Inntil adopsjonssøknaden sendes ut av landet, kan søkeren også være registrert som adoptivsøker til et ukjent barn innenlands.

Mange ulike situasjoner kan føre til et ønske om adopsjon av et kjent barn innenlands. De fleste gjelder adopsjonssøkerens stebarn. Barn kan også bli adoptert av sine fosterforeldre. I begge tilfeller kan dette skje både i barnets oppvekst og etter fylte 18 år.

 
Kriterier
  • Adopsjonen skal være til barnets beste og ha et oppfostringsformål
  • Adoptivsøkerne må ha god helse
  • Trygg og stabil økonomi og familieforhold vektlegges
  • De som søker om adopsjon sammen, må være gift med hverandre eller samboere
  • Generelt gir det barn større trygghet å ha to foreldre enn én. For enslige søkere vurderes det om de har spesielle ressurser når det gjelder barn
  • Vanligvis gis ikke godkjenning til søkere over 45 år eller under 25 år
  • Ved adopsjon av et kjent barn må det ha utviklet seg et foreldre–barn-forhold
Samarbeidspartnere

Barne-, ungdoms- og familieetaten har godkjent tre norske formidlingsorganisasjoner som også er godkjent i aktuelle utland. Det er

Søknadsveiledning

Norske myndigheter krever at adopsjon av barn fra utlandet må skje gjennom en av de tre adopsjonsforeningene som er nevnt over. Du kan kontakte en av dem for å få informasjon og tegne medlemskap. Bekreftelse på at en av disse har påtatt seg å formidle adopsjon, er ett av vedleggene som skal følge søknaden, først til kommunen og så til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Kommunen kan gi råd og veiledning om søknaden. Ved parallelle søknader om barn innenlands og utenlands forberedes to sett søknader. Du kan kontakte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sekretariatet for Faglig utvalg for adopsjonssaker, vedrørende søknad om å bli registrert som adoptivsøker innenlands. Telefon 46 61 50 00, post@bufdir.no.  

Søknadsskjema

Skjemaene som du finner på Bufetats sider, skal brukes ved alle typer adopsjonssøknader.

Søknadsvedlegg

Søknadsskjemaet inneholder en oversikt over hvilke dokumenter som skal følge søknaden. Dokumenter utarbeidet med formålet adopsjon, sendes i original versjon og attestene må være nye. Andre vedlegg kan sendes som kopi dersom kopien er bekreftet av offentlig tjenestemann/-kvinne eller advokat.

Søknadsmottaker

Søknad om adopsjon av ukjent barn i Norge eller utenlands sendes via barnevernstjenesten i kommunen. Søknad om adopsjon av fosterbarn sendes via barnevernstjenesten i den kommunen som har omsorgen for barnet. Søknad om stebarnsadopsjon kan sendes direkte til Barne-, ungdoms- og familieetat: Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.

Søknadsbehandling

Kommunen utreder søkere som ønsker å adoptere et norsk eller utenlandsk barn og gir tilråding. Først blir søkerne intervjuet og kommunens barnevernstjeneste skriver en sosialrapport. Deretter sendes søknaden med kommunens tilråding til Bufetats regionkontor. Regionkontoret er den statlige, regionale adopsjonsmyndigheten som fatter vedtak i de fleste adopsjonssaker.

Klagemulighet

Eventuell klage sendes via regionkontoret, men stiles til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Klagefristen er tre uker fra et eventuelt avslag er mottatt. Se også www.bufetat.no.