Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Vanlige spørsmål om eiendomsskatt

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:13.01.2020 15:13

sporsmol.jpgHer vil vi etter hvert legge ut en del svar på vanlige spørsmål som måtte komme inn i forbindelse med eiendomsskatt: 

1. Hva er "verk og bruk"?
Svar: Innenfor verk og bruk regnes blant annet fabrikker, sagbruk, møllebruk, skipsverft, industrielle verk, telenettet (både fiber og kobber), strømnettet, anlegg for fjernvarme, olje- og gassledninger.

2. Hvor stor kan jeg forvente at eiendomsskatten min blir etter omtakseringen?
Svar: Vi kan i dag ikke si hva endringen i eiendomsskatten for den enkelte eiendom kommer til å bli. Årsaken er at det er kommunestyret som fastsetter størrelse på skattgrunnlag og skattesats, og dette skjer først som et ledd i budsjettprossessen senhøstes hvert år. I desember vedtar kommunestyret satsene for neste år.

3. Hvor går grensene for det vedtatte eiendomsskatteområdet?
Svar: Området omfatter Mo inkl. Hammeren, Åga, Hauknes, Selfors inkl. Åenget, Ytteren, Båsmoen, Gruben, deler av Brennåsen samt Storforshei. Her vil en omtaksering skje hva gjelder bolig- og næringseiendommer. Hva gjelder "verk og bruk" omfatter skatteområdet hele kommunen.

4. Hvordan går dere frem når dere fastsetter ny takst på min boligeiendom?
Svar: Taksten skal fastsettes slik at den tilsvarer eiendommens antatte markedsverdi. Taksten for den enkelte eiendom fremkommer som et resultat av en sammensatt prosess, som blant annet består av følgende:
  • Vurdering av gjennomsnittelig verdi på ulike typer eiendommer.
  • Analyse over lokale forskjeller i skatteområdet med utgangspunkt i bl.a. statistikk og omsetningstall.
  • Faktaopplysninger om tomtenes og bygningenes størrelse (bygningstegninger / målebrev).
  • Utvendig besiktigelse av hver enkelt eiendom. Her vurderes lokale forhold på eller rundt eiendommen som påvirker verdien.
  • Utsendelse av faktaark til den enkelte eiendomsbesitter med opplysninger om hva som er registrert på eiendommen.
  • Utarbeidelse av takstforslag.
  • Fastsettelse av endelig takst for hver enkelt eiendom.

5. Hvordan er/blir huset mitt målt?
Svar: Arealet i matrikkelen legges til grunn for eiendomsskatten. Matrikkelen er landets offisielle register over fast eiendom. Når kommunen besiktiger eiendommen vil det bli foretatt en kontroll av arealene på bygningene der det antas eventuelle avvik. Arealene vil også bli sjekket opp mot de arealer vi har registrert på bygningstegninger.

6. Alt på faktaarket ser ut til å stemme. Må jeg da sende inn noe?
Svar: Nei. Hvis arealene stemmer trenger du ikke sende inn noe til oss. Da blir disse arealene liggende inne som grunnlag for den nye eiendomsskatten.

7. Om faktaarket inneholder feil opplysninger, - hva gjør jeg da?
Svar: Da skriver du brev/e-post om hva du mener er feil. Bruk kommunens oppgitte adresse som det vil bli informert om. Her må det fremgå hvilket gnr/bnr. saken gjelder og hva som er feil. Kan feil dokumenteres bes denne dokumentasjonen lagt ved. Når opplysningene er behandlet, vil eier/hjemmelshaver få svarbrev evt. nytt faktabrev om dette.

8. Når kommer dere for å besiktige boligeiendommen min?
Svar: Besiktigelsene av boligeiendommene vil bli konsentrert til perioden 1. juli - 1. september 2010.

9. Må jeg være til stede når dere skal besiktige eiendommen min?
Svar: Nei, du trenger ikke være til stede. Du har rett - men ingen plikt. Dersom det er spesielle forhold du ønsker vi skal være spesielt oppmerksomme på når vi besiktiger din eiendom kan du sende/maile dette til oss.

10. Jeg har store skader på eiendommen min som kommunens besiktigere ikke har registrert. Spiller dette inn på taksten?
Svar: Ja det kan det gjøre. Lever en skriftlig klage hvor forholdene blir beskrevet. Helst med dokumentasjon slik som bilder, skadetakst etc.

11. Hvordan kan vite at det er kommunens besiktigelsesmenn som går rundt på eiendommen min, og ikke andre uvedkommende?
Svar: Kommunens besiktigelsesmenn skal ha vester på hvor det står "Rana kommune". I tillegg skal de vise frem ID-kort på oppfordring. Båre besiktigelsesmenn har fått opplæring og er underlagt strenge retningslinjer hvordan de skal opptre når de besiktiger en eiendom slik at det ikke oppleves som påtrengende for eiendomsbesitterne.

12. Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?
Svar: Som fester påtar du deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier til vanlig sitter med, herav også eiendomsskatten.

13. Hva er forskjellen på den taksten kommunen fastsetter på eiendommen og taksten fastsatt av en megler?
Svar: Både meglertakst og kommunens eiendomsskattetakst har antatt markedsverdi som utgangspunkt. Når kommunen skal fastsette takst, skal de samtidig sikre likebehandling av eiendomsbesitterne, dette er et forhold som meglerne ikke trenger å ta hensyn til. En annen vesentlig forskjell er at meglere i mange tilfeller takserer potensialet som en eiendom kan ha. Kommunens skattetakst tar utgangspunkt i det objektet som faktisk er på eiendommen uten at et evt. potensiale tillegges vekt. I tillegg utøver kommunen et "forsiktighetsprinsipp" som skal sikre at taksten ikke skal overstige reell markedsverdi.

14. Kan jeg få utført egen takst (godkjent takstmann) og kreve at den heller skal brukes ?
Svar: Nei, - og årsaken er likebehandlingen som nevnt, jfr. forrige pkt. Men dersom du ønsker det kan du gjerne sende oss en kopi hvis du nylig har fått utført en slik takst, og opplysningene i denne taksten vil bli vurdert som et element lagt til grunn for verdivurderingen av din eiendom.

15. Når blir takstene offentliggjort?
Svar: I følge eiendomsskatteloven skal takstene tilsendes hjemmelshaver innen 1. mars likningsåret. Skattelister blir også lagt ut, både på kommunens hjemmeside og i rådhuset.

16. Kan jeg klage på taksten?
Svar: Alle kan klage på taksten. Fristen er 3 uker fra taksten er utlagt.

17. Kan jeg unnlate å betale eiendomsskatten hvis jeg har påklaget denne?
Svar: Nei. Eiendomsskatten må betales innen forfall selv om denne påklages. Dette følger av eiendomsskattelovens § 25. Ved økning eller reduksjon av takst vil endringer av skattebeløp bli motregnet neste fakturautsending.

18. Når forfaller skatten til betaling?
Svar: Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer hvert år sammen med de øvrige kommunale avgifter. Forfallsdato kan variere fra år til år.

19. Har jeg lang tid på meg til å påklage skatt/takst?
Svar: Fristen er 12. april. Klagen må fremsettes skriftlig pr. post.

20. Hvordan behandles en eventuell klage?
Svar: Klage fremsatt innen fristens utløp vil sakkyndig nemnd ta opp til behandling og evt. endre taksten i skatteyters favør dersom nemnda sier seg enig i klagen. Dersom nemnda opprettholder sitt vedtak oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd som gjennomfører en ny og selvstendig vurdering av taksten på eiendommen. Takst fastsatt av sakkyndig klagenemnd kan bare overprøves gjennom rettssystemet. Forvaltningslovens regler gjelder altså ikke for denne typer saker. Jfr. Eiendomsskattelovens § 31.

Opprettet: 24.06.2013 10:49