Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Høringer fra andre offentlige etater

  Endret:26.07.2021 07:54

Rana kommune får stadig saker fra andre offentlige etater som skal ligge ute til offentlig høring.  På denne siden legger vi fortløpende ut aktuelle saker.
Høringer som Rana kommune har mottatt:
(Høringene er sortert etter dato på høringsfrist)Høring -   endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom

Høring fra: Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsfrist: 4. august 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2018/1156)


Høring - Forslag til endring i riksarkivarens forskrift
Høring fra: Arkivverket
Høringsfrist: 10. august 2021
Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Arkivet (sak.nr. 14/867-17)


Høring - presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven
Høring fra: Justis og beredskapsdepartementet
Høringsfrist: 10. august 2021
Registrert på følgende avdleing i Rana kommune: Miljø og landbruk (sak.nr. 19/1027-2)


Høring -   Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro

Høring fra: Helsedirektoratet

Høringsfrist:  11. august 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2016/837)Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 13. august 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2021/1891-1)


Høring -    endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens

forpliktelser mv.) 

Høring fra: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsfrist  15. august 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: juridisk (sak.nr. 2020/7324)


Høring - Forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 18. august 2021.

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2016/2852)


Høring -  Høring, retningslinje og pakkeforløp, ADHD

Høring fra: Helsedirektoratet

Høringsfrist: 23. august 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr.2021/2178)


Høring - EU-EØS. Forslag til revidert direktiv 2014/94/EU

Høring fra: Samferdselsdepartement

Høringsfrist: 1. september 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Areal og miljø (sak.nr. 2021/2044-3)


Høring - EU-EØS. Forslag til revidert forordning (EU) 631/2019

Høring fra: Samferdselsdepartementet

Høringsfrist: 1. september 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Areal og miljø (sak.nr. 2021/2044-2) 


Høring - Revisjon av veinormal N500

Høring fra: Statens vegvesen

Høringsfrist: 1.september 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Bydrift (sak.nr. 17/1871-6)


Høring - revidert nasjonal faglog retningslinje om behandling ved opioidavhengighet

Høring fra: Helsedirektoratet

Høringsfrist: 5. september 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Miljøarbeidertjeneste (Sak.nr. 21/2344-1)


Høring -    Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2, 1-3 og 12-7 og byggesaksforskriften §§ 3-1 og 14-2 om mikrohus  

Høring fra: Direktoratet for byggkvalitet

Høringsfrist: 9. september 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: teknisk avdeling (sak.nr. 2021/2461)


Høring - endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Høring fra:

Høringsfrist: 10. september 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Areal og miljø (sak.nr.2014/841)


Høring - Bioenergistrategi for Nord-Norge

Høring fra: Statsforvalteren i Troms og Finnmark sammen med Statsforvalteren i Nordland

Høringsfrist: 20. september 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Teknisk avdeling (sak.nr. 2021/2753)


Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 20. september 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2018/424-2)


Høring -   Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid

Høring fra: Kunnskapsdepartementet

Høringsfrist: 20. september 2021.

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2021/2660)


Høring - Planprogram for regional transportplan 2022-2033 - Høring og offentlig ettersyn

Høring fra:  Nordland fylkeskommune

Høringsfrist: 20. september 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Teknisk avdeling (sak.nr. 2015/3529)

Høringen er elektronisk tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside www.nfk.no, under aktive høringer.


Høring Forslag om endringer i tobakksskadeloven med forskrifter

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 22. september 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse- og omsorg (sak.nr. 2014/318)


Høring  Digitalt skifte av dødsbo

Høring fra: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringsfrist: 22. september 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Juridisk avdeling (sak.nr. 2020/324)


Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring

Høring fra: Helsedirektoratet

Høringsfrist: 25. september 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr.2021/2755)


Høring - Endringer alkoholloven og alkoholforskriften – Innføring av fleksibilitet i grensen for alkoholinnhold

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 25. september 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2014/716-57)


Høring om forslag til klimabaserte energikrav

Høring fra: Direktoratet for byggkvalitet

Høringsfrist: 30. september 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Byggesak (ska.nr. 2014/713-87)


Høring - Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning

Høring fra: Kunnskapsdepartementet

Høringsfrist: 30. september 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2018/1968-29)


Høring i forbindelse mes revidering av Eldrepolitisk program 2022-2025

Høring fra: Nordland fylekskommune

Høringsfrist: 1. oktober 2021

Registrrert på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2014/262-105)


Høring - endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven

Høring fra: Kunnskapsdepartementet

Høringsfrist: 1. oktober 2021.

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: oppvekst og kultur (sak.nr. 2020/12678)


Høring - Høring - Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.

Høring fra:  Kunnskapsdepartementet

Høringsfrist: 1. oktober 2021.

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Oppvekst og kultur (sak.nr. 2020/12678-4)


Høring - Høring - forslag til endringer i forurensningsforskriften kapittel 7

Høring fra: Miljødirektoratet

Høringsfrist: 1. oktober 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Areal og miljø (sak.nr. 2015/3806)


Høring - Nye bestemmelser om lengde og bredde ved vinterdrift av veg og aksellast

for dumper på anleggsparseller- informasjon om høring

Høring fra: Statens vegvesen

Høringsfrist: 1. oktober 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Teknisk avdeling (sak.nr. 2021/2861)

Høringsdokumentene er lagt ut på Statens vegvesens nettsider på https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/horing--nye-bestemmelser-om-lengde-og-bredde/


Høring - Høring av endringer i gravplassloven og gravplassforskriften

Høring fra: Barne- og familiedepartementet

Høringsfrist: 1. oktober 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Stab/støtte (sak.nr. 2020/5376)


Høring - forslag til endring i forskrift om utvalgte naturtyper

Høring fra: Miljødirektoratet

Høringsfrist: 1. oktober 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Miljø og landbruk (sak.nr. 2017/2356-12)


Høring av Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!"

Høring fra: Kunnskapsdepartementet

Høringsfrist: 1. oktober 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Oppvekst og kultur (sak.nr. 2021/2759-1)


Høring - forslag til revidert Nasjonal faglig retningslinje for diagnose og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Høring fra: Helsedirektoratat

Høringsfrist: 1. oktober 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2021/2827-1)


Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 15. oktober 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2016/2852)


Høring - forslag til regulering av konverteringsterapi

Høring fra: Kulturdepartementet

Høringsfrist: 15. oktober 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2021/2825-1)    


Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 15. oktober 2021

Registrert på følgende avdleing i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2016/2852-19)


Høring Forslag til endringar i sosialtenestelova §§ 18 og 22 om søknad om og utbetaling av økonomisk stønad

Høring fra: Arbeids- og  sosialdepartementet

Høringsfrist: 22. oktober 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2021/2719)Høring -  En skole for vår tid - sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag

Høring fra: Kunnskapsdepartementet

Høringsfrist: 1. november 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Oppvekst og kultur (sak.nr. 2015/232)


Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortettning, transformasjon, utbyggingsavtaler mv)

Høring fra: Kommunal- og moderniseringsdepartement

Høringsfrist: 1. november 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: byggesak (2014/713-86)


Høring - Høring - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 8. november 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2017/2067)
Opprettet: 18.01.2021 07:13