Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Høringer fra andre offentlige etater

  Endret:23.02.2021 09:59

Rana kommune får stadig saker fra andre offentlige etater som skal ligge ute til offentlig høring.  På denne siden legger vi fortløpende ut aktuelle saker.
Høringer som Rana kommune har mottatt:
(Høringene er sortert etter dato på høringsfrist)


Høring -  rekvireringsrett for farmasøyter for vaksiner mot covid-19

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 25. februar 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2020/5366-44)


Høring - Varsel om oppstart av planarbeid -Detaljregulering Fv. 7374 Ny Nevernes bru

Høring fra: Nordland fylkeskommune

Høringsfrist: 01.03.2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Kart- og arealplan (sak.nr. 2020/12820-1)


Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress - Regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling og tydeliggjøring av helsepersonellovens virkeområde mv.
Høring fra: Helse- og omsorgsdepartement
Høringsfrist: 10.03.2021
Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 16/2852-13)

Høring - oppdatering av klimalovens klimamål for 2030 og 2050
Høring fra: Klima- og miljødepartement
Høringsfrist: 10.03.2021
Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Miljø og landbruk (sak.nr. 16/3273-2)

Høring - Forslag til endring i akuttmedisinforskriften
Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet
Høringsfrist: 16.03.2021
Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: helse og omsorg (sak.nr.17/1052-5) 


Høring - Forslag til endringer i forskrift om pasient- og brukerrettigheter ifastlegeordningen – Rett til å stå på liste hos fastlege for utenlandske diplomater mv.

Høring fra: Helse og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 21.03.2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg   (sak.nr.2020/1151)


Høring - utkast til rettleiar om teieplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltninga

Høring fra: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsfrist: 12.04.2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Juridisk (sak.nr. 2021/971-2)


Høring - nye læreplaner VG3 - yrkesfag
Høring fra: Utdanningsdirektoratet
Høringsfrist: 25.04.2021
Registret på følgende avdeling i Rana kommune: oppvekst og kultur (sak.nr. 15/232-41)


Høring - Høring av NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle

Høring fra: Kunnskapsdepartementet

Høringsfrist: 30. april 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Støttetjenesten (sak.nr. 2014/4253-2)


Høring -   Endring av bærekraftforskriften § 5 - Endring i forskrift ombærekraftig skogbruk - Forslag om å forby grøfterensk i myr og sumpskog der det ikke eretablert produktiv skog

Høring fra: Landbruks- og matdepartementet

Høringsfrist:  31. mars 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Areal og miljø (sak.nr. 2014/154-11)Høring -   Endring av bærekraftforskriften § 5 - Endring i forskrift ombærekraftig skogbruk - Forslag om å forby grøfterensk i myr og sumpskog der det ikke eretablert produktiv skog

Høring fra: Landbruks- og matdepartementet

Høringsfrist:  31. mars 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Areal og miljø (sak.nr. 2014/154-11)Høringsbrev NOU 2020: 14 Ny barnelov

Høring fra: Barne- og familiedepartementet

Høringsfrist: 01.05.2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Barne- og familieavdelingen (sak.nr. 2014/8-46)


Høring - Forslag til endring i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd 

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartement

Høringsfrist: 03.05.2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: helse og omsorg (sak.nr. 16/2852-14)


Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften - avskrivningstid for programvare i kommuneregnskapet

Høring fra: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringsfrist: 15.05.2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Støttetjenester (sak.nr. 18/3875-5)


Høring - forslag til endringer i forskrift om fornøyelsesinnretninger

Høring fra: Statens jernbanetilsyn

Høringsfrist: 22.05.2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune:Teknisk avdeling (sak.nr. 2019/4352-10)


Høring -  Revidert rammeverk for kommuneregnskapet

Høring fra: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Høringsfrist: 28.05.2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Økonomiavdelingen   (sak.nr. 2019/2212-3)

 


 


 Opprettet: 18.01.2021 07:13