Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Høringer fra andre offentlige etater

  Endret:04.05.2021 10:54

Rana kommune får stadig saker fra andre offentlige etater som skal ligge ute til offentlig høring.  På denne siden legger vi fortløpende ut aktuelle saker.
Høringer som Rana kommune har mottatt:
(Høringene er sortert etter dato på høringsfrist)


Høring - Forslag til endring i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd 

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartement

Høringsfrist: 03.05.2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: helse og omsorg (sak.nr. 16/2852-14)


Høring - Regional planstrategi for Nordland 2021 -2024

Høring fra: Nordland fylkeskommune

Høringsfrist: 7.mai 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Rådmann (sak.nr. 21/1519-1)


Høring - Forslag til endring i forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet 

Høringsfrist: 10. mai 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 21/1524-1)


Høring av bestemmelsene for fiske i vassdarg og elvemunninger 

Høring fra Statsforvalteren i Nordland

Høringsfrist: 10. mai 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: miljø og landbruk (sak.nr. 21/1509-1)


Høring av forslag til forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge

Høring fra: Barne- ungdoms - og familiedirektoratet

Høringsfrist: 10. mai 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: oppvekst og kultur (sak.nr. 21/1510-1)


Høring - forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 14. mai 2021

Registrert på følgende avdleing i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 18/2911-5) 


Høring - Sikkerhet mot flomfare - Utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak

Høring fra: Norges vassdrags- og energidirektorat

Høringsfrist: 14.05.2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: teknisk (sak.nr. 14/2869-3)


Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften - avskrivningstid for programvare i kommuneregnskapet

Høring fra: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringsfrist: 15.05.2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Støttetjenester (sak.nr. 18/3875-5)


Høring -   Høring - rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark lagsogn

Høring fra: Domstoladministrasjonen

Høringsfrist: 20. mai 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Juridisk avdeling (sak.nr. 2020/3581-10)


Høring - forslag til endringer i forskrift om fornøyelsesinnretninger

Høring fra: Statens jernbanetilsyn

Høringsfrist: 22.05.2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune:Teknisk avdeling (sak.nr. 2019/4352-10)


Høring -  Revidert rammeverk for kommuneregnskapet

Høring fra: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Høringsfrist: 28.05.2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Økonomiavdelingen   (sak.nr. 2019/2212-3)


Høring - Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Høring fra: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsfrist: 31. mai 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 19/2443-890)


Høring -  Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen(2022-2027) - Høring og offentlig ettersyn

Høring fra: Nordland Fylkeskommune

Høringsfrist: 31. mai 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Teknisk avdeling (sak.nr.2021/1177)


Høring -    Høringsbrev - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

 Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist  4. juni 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2016/2852-15)


Varsel om offentlig ettersyn og høring Detaljregulering for E6 Yttervik-Skamdalen Rana kommune

Høring fra: Statens vegvesen

Høringsfrist: 14. juni 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Kart og arealplan (sak.nr. 19/2810-8)


Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 15. juni 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 21/1877-1)


Høring - Arbeid og inntektsikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektsikring

Høring fra: Arbeid og sosialdepartement

Høringsfrist: 17. juni 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Stab/Støtte (sak.nr. 2021/1403-1)


Høring om forslag til endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester for innføring av én pris og én regulerkraftbalanse i regulerkraftavregningen

Høring fra: Norges vassdrags- og energidirektorat

Høringsfrist: 23. juni 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Teknisk avdeling (sak.nr.2015/2541)


Høring - Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet: Forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger  mulighet til forlengelse av stønadsperioden ved langvarig ventetid  behandling)

Høring fra: Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsfrist: 23. juli 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Stab/Støtte (sak.nr.2014/37)


Høring - Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog

Høring fra: Helse - og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 25. juni 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 21/1505-1)Høring - Forslag til ny forskrift om pyrotekniske artikler

Høring fra: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Høringsfrist: 20. juni 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Brann og redning (sak.nr. 21/1376-1)


Høring - Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern

Høring fra: Helsedirektoratet 

Høringsfrist: 20. juni 2021

Registrert på følgende avelding i Rana kommune: Psykisk helse og sosiale tjenester (sak.nr. 15/3851-12) 


Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av legemiddelloven § 28a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6a

Høring fra: Statens legemiddelverk
Høringsfrist: 1.juli 2021
Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: helse og omsorg (sak.nr. 2018/2911-4)


Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)

Høring fra: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 13. august 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: Helse og omsorg (sak.nr. 2021/1891-1)


Høring -    endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens

forpliktelser mv.) 

Høring fra: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsfrist  15. august 2021

Registret på følgende avdeling i Rana kommune: juridisk (sak.nr. 2020/7324)


Høring - Revisjon av veinormal N500

Høring fra: Statens vegvesen

Høringsfrist: 1.september 2021

Registrert på følgende avdeling i Rana kommune: Bydrift (sak.nr. 17/1871-6)
Opprettet: 18.01.2021 07:13