Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Barnehage

Jørgensen, Kari Endret:23.08.2018 12:14

​Maksimalgrensen for en heltids barnehageplass fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Kommunen vedtar prisen for en kommunal barnehageplass i kommunestyrets årlige budsjettbehandling.​ Fra 1. januar 2018 er prisen satt til 2 910 kroner (32 010 kroner per år).

 

Følgende satser er gjeldende fra 01.01.2018:

 

 Oppholdstid pr. uke​

 

1 barn pr. mnd.​

Søsken-moderasjon

Barn 2 (30 %)

Søsken-moderasjon

Barn 3, 4, 5

(50 %)

 

Kost pr. barn

1 dag
pr. uke:
kr. 1 343,-​kr. 940,-kr. 671,-kr. 167,-
2 dag
pr. uke:
kr. 1 779,-​kr. 1 245,-kr. 889,-kr. 223,-
3 dag
pr. uke:
kr. 2 215 ,-​kr. 1 551,-kr. 1 108,-kr. 275,-
4 dag
pr. uke:
kr. 2 797,-​kr. 1 958,-kr. 1 399,-kr. 348,-
5 dag
pr. uke:
kr. 2 910,-​kr. 2 037,-kr. 1 455,-kr. 362,-

 

Foreldrebetalingssatsen for en barnehageplass kan ikke settes høyere enn den til enhver tid gjeldende maksimalgrense fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Betaling for kost kommer i tillegg. Sats for en deltidsplass skal settes lavere enn for en heltidsplass. 

Det gis søskenmoderasjon også i tilfeller søsken går i forskjellige barnehager i kommunen, både kommunale og private barnehager. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Det betales for 11 måneder per år.​ Juli måned er betalingsfri.

 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Foreldrebetalingen for en barnehageplass skal for første barn i barnehage ikke utgjøre mer enn 6 prosent av husholdningens bruttoinntekter, begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling. I 2018 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. For søsken fastsettes foreldrebetalingen etter de kommunalt fastsatte prosentsatser for søskenmoderasjon.

Alle 3-, 4- og 5-åringer (og barn med utsatt skolestart) som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen for å få rett til gratis kjernetid er fra 1. august 2017 satt til 450 000 kroner. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Om søknaden

For å motta redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må foreldre/foresatte med samme folkeregistrerte adresse som barnet søke om dette for ett barnehageår om gangen. Søknad og dokumentasjon innleveres i et elektronisk søknadsskjema. Påkrevd dokumentasjon som ettersendes må merkes med søkers navn og hva saken gjelder.

Dokumentasjon

Siste års skattemelding (selvangivelsen) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Postene som er relevante for kommunen å se på er post 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 og 3.1.

Dersom søker ikke kan legge frem skattemelding eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding, skal søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Dokumentasjon som fremlegges skal ikke være eldre enn 1 måned. Eksempler på slik dokumentasjon er:

  • Lønnsslipp fra arbeidsgiver (to siste måneder).
  • Utbetalingsoversikt fra NAV (to siste måneder); bl.a. fødselspenger, overgangsstønad, pensjoner, arbeidsledighetstrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
  • Bekreftelse fra NAV for økonomisk stønad ved manglende inntekt.
  • Vedtak eller bekreftelse for introduksjonsstønad.
  • Studentbevis/bekreftelse for aktuell skoleplass.
  • Selvstendig næringsdrivende: Skriftlig bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen).
  • Inntektsopplysninger fra Altinn.no. (Skjema under arkfanen Skjema og tjenester som heter Mine inntekter og arbeidsforhold – bestilling. Skjemaet har skjemanr. A08. Send inn bestilling for år med månedsoversikt.)

 Søker må sende inn korrekt og tilstrekkelig dokumentasjon for seg og eventuell samboer/ektefelle. Ved spørsmål om dokumentasjon anbefales det å ta kontakt med kommunens servicetorg eller saksbehandler i barnehageavdelingen.

Søknadsfrister

Fristen for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for neste barnehageår er 1. juni. Søknader som er innkommet med komplett dokumentasjon innen 1. juni gis virkning i faktura fra og med august måned og varer ut barnehageåret.

Søknader som kommer inn senere enn 1. juni vil gis virkning fra og med september måned dersom søknad er innkommet med komplett dokumentasjon innen 5. august. Resten av barnehageåret er søknadsfristen den 5. hver måned for at reduksjon av foreldrebetaling og gratis kjernetid skal gis virkning fra og med etterfølgende måned.

Saksbehandlingstiden forventes normalt å være ca. tre uker. I juni, juli og august kan saksbehandlingstiden i noen tilfeller overstige fire uker på grunn av ferieavvikling og høyt antall søknader i denne perioden.

Dersom det i løpet av barnehageåret skjer vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen, kan kommunen behandle ny søknad om reduksjon i foreldrebetalingen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i form av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.  

Klageadgang

Retten til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid følger av forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3, jf. barnehageloven § 15. Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker etter vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Søknadsskjema:

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Retningslinjer:

 icpdfRetningslinjer for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage - Rana kommune

Opprettet: 30.10.2017 11:48