Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Barnehage

Jørgensen, Kari Endret:06.05.2020 13:54

​Maksimalgrensen for en heltids barnehageplass fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Kommunen vedtar prisen for en kommunal barnehageplass i kommunestyrets årlige budsjettbehandling.​ Fra 01. januar 2020 er prisen satt til 3 135 kroner     ( 34 485 kroner per år). Betaling for kost kommer i tillegg. Sats for en deltidsplass skal settes lavere enn for en heltidsplass. 

Det gis søskenmoderasjon også i tilfeller søsken går i forskjellige barnehager i kommunen, både kommunale og private barnehager. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Det betales for 11 måneder per år.​ Juli måned er betalingsfri.      

 

                                                      Følgende satser er gjeldende fra 01. januar 2020

 

 Oppholdstid per uke​

 

1 barn per mnd.​

Søsken-moderasjon

Barn 2 (30 %)

Søsken-moderasjon

Barn 3, 4, 5

(50 %)

 

Kost per barn

1 dag
per uke:
kr 1 446
​kr 1 013
kr 723
kr 177
2 dag
per uke:
kr 1 916
​kr 1 341
kr 958
kr 236
3 dag
per uke:
kr 2 386
​kr 1 670
kr 1 193
kr 292
4 dag
per uke:
kr 3 013
​kr 2 109
kr 1 507
kr 369
5 dag
per uke:
kr 3 135
​kr 2 195
kr 1 568
kr 384

 

Informajson om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage finner du her.


Om søknaden

For å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må foreldre/foresatte med samme folkeregistrerte adresse som barnet søke om dette for ett barnehageår om gangen. Søknad og dokumentasjon innleveres i et elektronisk søknadsskjema. Søk gjerne etter at du har mottatt skattemeldingen. Dersom dokumentasjon ettersendes må den merkes med søkers navn og hva saken gjelder.

Du må fortsatt sende inn kopi av skattemeldingen. Etter hvert vil kommunen kunne hente inn husholdnignens samlede person- og kapitalinntekter, samt opplysninger om husholdningen, direkte fra Skattedirektorratet og Folkeregisteret. Dette er per dato ikke klart ennå, så dere må legge ved siste skattemelding ved søknaden. 

Er husholdningens inntekt vesentlig og varig endret siden siste skattemelding, må søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Dokumentasjon som ettersendes må være kommet frem til kommunen innen gjeldende søknadsfrister og ikke være eldre enn 1 måned. 

Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i form av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende. Dersom det i løpet av barnehageåret skjer vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen, kan kommunen behandle ny søknad om reduksjon i foreldrebetalingen.

 Eksempler på slik dokumentasjon er:

  • Lønnsslipp fra arbeidsgiver (to siste måneder).
  • Utbetalingsoversikt fra NAV (to siste måneder); bl.a. fødselspenger, overgangsstønad, pensjoner, arbeidsledighetstrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
  • Bekreftelse fra NAV for økonomisk stønad ved manglende inntekt.
  • Vedtak eller bekreftelse for introduksjonsstønad.
  • Studentbevis/bekreftelse for aktuell skoleplass.
  • Selvstendig næringsdrivende: Skriftlig bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen).
  • Inntektsopplysninger fra Altinn.no. (Skjema under arkfanen Skjema og tjenester som heter Mine inntekter og arbeidsforhold – bestilling. Skjemaet har skjemanr. A08. Send inn bestilling for år med månedsoversikt.)

 Søker må sende inn korrekt og tilstrekkelig dokumentasjon for seg og eventuell samboer/ektefelle. Ved spørsmål om dokumentasjon anbefales det å ta kontakt med kommunens servicetorg eller saksbehandler i barnehageavdelingen.

Søknadsfrister

For alle som søker før 1. august og får innvilget søknaden gjelder reduksjonen fra med august måned og varer ut kommende barnehageår så lenge vilkårene oppfylles. 

Søker du før 1.juli behandles søknaden slik at faktura for august blir riktig. 

For søknader som kommer inn i perioden mellom 2. juli og 1.august og innvilges vil for mye fakturert for august bli trukket fra på faktura for september.

Søknader etter 1.august behandles fortløpende og blir de innvilget vil de gjelde fra måneden etter søknadsdatoen. For høyt beløp på tidligere faktura vil bli avregnet på neste faktura. 

Saksbehandlingstiden forventes normalt å være ca. tre uker. I juni, juli og august kan saksbehandlingstiden i noen tilfeller overstige fire uker på grunn av ferieavvikling og høyt antall søknader i denne perioden.

Klageadgang

Retten til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid følger av forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3, jf. barnehageloven § 15. Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker etter vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Søknadsskjema:

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

 

Opprettet: 30.10.2017 11:48