Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027

Jørgensen, Kari Endret:15.02.2018 12:03

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 ble vedtatt i kommunestyret 11. desember 2017. Kommunestyret vedtok samtidig ny prosess for å definere visjon for kommunen, og dette arbeidet gjennomføres i første halvdel av 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel skal sikre bærekraftig utvikling, og at Rana kommune fremstår som attraktiv for innbyggere, tilflyttere, næringsliv og besøkende.

En viktig nøkkel for å løse fremtidens oppgaver er samskaping, som innebærer at kommunen, innbyggere, frivillige og næringsliv løser offentlige oppgaver gjennom samarbeid og mobilisering av ressurser.

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 er komm​unens øverste politiske styringsdokument. Rana som kommune og regionsenter står overfor store og spennende endringer i årene som kommer. Kommuneplanens samfunnsdel peker ut retning og avklarer hvilke satsingsområder og strategier som skal prioriteres for å styre utviklingen i ønsket retning. Samtidig skal planen bidra til å møte kommunens utfordringer som samfunn og som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel gir også føringer for kommunens arealplanlegging. En rekke aktører i Ranasamfunnet har bidratt med gode innspill til planarbeidet.

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 skal også bidra til å styrke verdier som identitet, tilhørighet og fellesskap. Et bærekraftig, inkluderende og fremtidsrettet Ranasamfunn må utvikles i samarbed mellom kommune, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv. Figuren under viser hvilke hovedmål, det vil si satsingsområder og strategier som skal få hovedfokus denne planperioden.

Satsingsområder og strategier.PNG

Til høyre er det linker til Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027, høringsutkast av planen, oppsummering av innspill i medvirkningsprosesser, til lovverk og andre relevante dokumenter.

Ta gjerne kontakt med Gro Sæten på epost gro.saeten@rana.kommune.no eller pr. telefon 75 14 44 56 dersom du har spørsmål.  

Rana kommune sitt plan- og styringssystem

Plan- og styringssystemet skal samlet være verktøy for å sikre at utviklingen går i ønsket retning. Kommunal planlegging skal først og fremst bidra til bærekraftig samfunnsutvikling med formål om å sikre fremtidige generasjoner, både med hensyn til klima- og miljø, økonomi og sosial bærekraft. Plansystemet skal sikre helhetlig og samordna plnalegging, samt forutsigbare, gode og effektive planprosesser. Planlegging skal også sikre at befolkningen har mulighet til å påvirke kommunens utvikling gjennom medvirkning. Lovverket stiler krav til at kommunens planlegging tar utgangspunkt i kunnskap om lokale utviklingstrekk og utfordringer.

Plansystemet består av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, økonomiplan med budsjett og årskregnskap/årsberetning. I tillegg har kommunen temaplaner og virksomhetsplaner. Figuren under viser forholdet mellom de ulike plantypene.

 Illustrasjon plan- og styringssystem.png

 

Opprettet: 22.03.2017 12:53