Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Kommunaløkonomisk bærekraft

Jørgensen, Kari Endret:08.10.2020 13:57

Bakgrunn for handlingsregel om kommunal bærekraft

I 2015 ble handlingsregelen for bærekraft i Rana kommune introdusert. Handlingsregelen skal gi føringer for budsjettarbeidet, slik at økonomien i Rana kommune blir bærekraftig over tid. Et vesentlig forhold er at kommunen har økonomiske muskler til å håndtere uforutsette økonomiske utfordringer. Handlingsregelen for bærekraft tar utgangspunkt i riksrevisjonens undersøkelse i 2013 av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning. Riksrevisjonen sier at en kommune må se gjeldsnivå, driftsresultat og disposisjonsfond i en sammenheng når de vurderer økonomisk bærekraft. Samtidig sier Riksrevisjonen ikke noe om hvilke nivåer som gir bærekraft.

Modellen tar utgangspunkt i at økonomisk bærekraft opprettholdes når gjeldsnivået er 75 prosent av inntektene eller lavere og at disposisjonsfondet er 8 prosent av driftsinntektene eller høyere, samtidig som driftsresultatet er 2 prosent. Dersom gjeldsnivået er høyere enn 75 prosent eller disposisjonsfondet er lavere enn 8 prosent må driftsresultatet settes høyere enn 2 prosent. Nivået på driftsresultatet må settes høyere enn 2 prosent inntil gjeldsnivået er 75 prosent eller lavere og disposisjonsfondet er 8 prosent eller høyere. Når disse forholdene er på plass og de økonomiske forhold er i balanse, kan driftsresultatet settes ned til 2 prosent. Driftsresultatet settes høyere enn 2 prosent for å nå nivået for bærekraft. Jo høyere en setter driftsresultatet jo fortere vil en nå nivået for bærekraft.

KØB-prosjektet

Rana kommune inngikk våren 2016 forskningssamarbeid med Nord Universitet med tanke på å utvikle modellen for kommunal økonomisk bærekraft, et 4-årig forskningsprosjekt med blant annet egen stipendiatstilling.

Rana kommune anvender modellen spesielt i sammenheng med budsjett og planleggingsarbeid, fortrinnsvis tilknyttet årsbudsjettet og økonomiplan. Modellen er en enkel trekantmodell som bør videreutvikles før den kan være robust nok til å gi et solid nøkkeltall for hvor god balansen i en kommunes økonomi er. Ambisjonen er å utvide modellen med en skala slik at man kan se bærekraft i kommunen over tid.

Fra prosjektskissen:

«Økende gjeld og utfordringer med knappe ressurser er en utfordring for norske kommuner i dag, og forventes å bli mer utfordrende på lengre sikt. Forskningsprosjektet med arbeidstittelen

«Kommunal økonomisk bærekraft (KØB)» skal se på økonomiske styringsmodeller for langsiktig utvikling og bærekraft i kommunesektoren. Studien skal i utgangspunktet ta for seg både designet av økonomiske styringsmodeller og bruken av dem. Forskningsdesignet vil være en dybdestudie av en eller et fåtall norske kommuner ved bruk av casestudiemodellen. Studien vil fortrinnsvis være aksjonsforskningsbasert, innrettet mot politikere og administrativt ansatte.»

Vinteren 2017 er masterstudenter ved NTNU og Nord Universitet kommet med i prosjektet. Det arbeides for tiden (mars 2017) med å utvide prosjektet med flere kommuner.

ScreenHunter_1493 Apr. 30 12.50.jpg


 Nyttige linker

 Kalenderhendelser

Opprettet: 26.04.2018 09:09