Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommune(del)planer

Nilsen, Dag-Arnfinn Endret:24.08.2017 09:06
planruller.jpgKommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy. Den er utgangspunktet for all annen planlegging i kommunen som for eksempel kommunedelplaner, reguleringsplaner, handlingsplaner, fagplaner kommunens økonomi og strategiplan og budsjett.

Både i kommuneloven og plan- og bygningsloven blir det fastslått at kommunene skal utarbeide planer som samordner kommunens virksomhet og trekker opp mål og retningslinjer for utviklingen av kommunen.

Kommuneplanen utleder behov for delplaner på et noe mer detaljert men fremdeles overordnet nivå innenfor noen felt. Noen finnes allerede, og noen er under arbeid.

Kommunedelplan for Klima og energi

Klima- og energiplanen presenterer den globale utfordring med klimaendringer og presenterer mål og tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. Tiltakene er rettet mot handlingsrommet internt i kommunen og i sivilsamfunnet.

Kommunedelplan byutvikling

Rammebetingelser, mål og strategier for utvikling av bysentrum.

Kommunedelplan Mo og omegn

Arealplan for tettbebyggelsen i Mo og bydelene rundt. Grovmasket plan for bruk og vern av areal (arealer til næring, handel og service, boliger, rekreasjon, offentlige bygg, infrastruktur mm.).

Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser

Temaplan med mål og strategier innenfor fysisk aktivitet (herunder idrett) og naturopplevelser som et middel for å forebygge og forbedre innbyggernes helse og livskvalitet. Anleggsplan er en lovpålagt del av denne.

Kommunedelplan kulturminner

Verneplan for Rana. Temaplan for hvilke bygninger og andre anlegg som skal bevares for å synliggjøre kommunens historie for ettertiden.

Nye kommunedelplaner

Nye kommunedelplaner som det vil være naturlig å igangsette arbeid med ut i fra fokusområder i den nye kommuneplanen. Nye vedtatte planer vil fortløpende bli lagt ut i oversikten under.

 

​GJELDENDE KOMMUNE- OG KOMMUNEDELPLANER

 

icpdfKommunedelplan for kollektivtrafikk i Mo i Rana 2017-2024
icpdfKart kommunedelplan for kollektivtrafikk (A3)
icpdfPlanprogram for Kommunedelplan for avløp og vannmiljø 2017-2030.pdf
icpdfKommunedelplan folkehelsearbeid 2014 - 2024
icpdfKommunedelplan folkehelsearbeid 2014 -2024 (kortversjon)
icpdfStrategisk næringsplan Rana kommune perspektiv 2014-2030
icpdfKommuneplan for Rana 2006-2016 - strategisk del
icpdfKommuneplan for Rana 2016-2028 - arealdelen_plankart A0
​​icpdfKommuneplan for Rana 2016-2028 - arealdelen_ bestemmelser og retningslinjer
icpdfKommuneplan for Rana 2016-2028 - arealdelen_planbeskrivelse
icpdfKommunedelplan for Mo og omegn 2013-2023 - plankart.pdf
icpdfKommunedelplan for Mo og omegn 2013-2023 - bestemmelser og retningslinjer
icpdfKommunedelplan for Mo og omegn 2013-2023 - planbeskrivelse
icpdfKommunedelplan byutvikling
icpdfKlima- og energiplan_2015_2019.pdf
icpdfVerneplan for Rana

 

Opprettet: 27.05.2013 11:49