Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Vedtatt - plan 2136 Detaljregulering for K1, Mobekkleira

Klausen, Kristin Brekke Endret:22.12.2014 08:13 Emneord (los) Forsiden
K1

​Formålet med reguleringen er å erstatte kontor med bolig/tjenesteyting som arealformål og å få på plass et nytt, offentlig grøntareal

​​Bolig blir hovedformålet i bebyggelsen, men inntil 15% av bruksarealet kan tillates nyttet til
tjenesteyting. Det kan oppføres kombinert bebyggelse, eventuelt kun for boligbebyggelse. Det er avsatt 665
m2 til grønnstruktur; park (park med lekemuligheter osv.). Denne ligger i direkte sammenheng med sjøfronten / strandpromenaden.

 

Tillatt byggehøyde økes noe i forhold til gjeldende plan. Golvhøyde skal ikke være mindre enn kote 3,55 – dette med tanke på framtidig havnivåstigning.

 

Tillatt utnyttingsgrad er økt noe – fra BYA 40% (reg.plan fra 1999) og opp til BYA 45%. Dette etter "gammel" beregningsmåte – uten parkering medregnet i BYA. Beregningsmåten skal imidlertid følge Byggteknisk forskrift (og inkludere
bl.a. parkerings- og manøvreringsareal), og øvre grense for utnytting er derfor hevet til BYA 55% – som antas å tilsvare omtrentlig begrensningen i det utlagte forslaget.


Tomteareal for bebyggelse er redusert (665 m2 er endret til park). En sammenligning/illustrasjon etter "gammel" BYA-beregning, viser at den nye bygningskroppens største grunnflate/fotavtrykk vil være rundt 100 m2 mindre enn ved utbygging etter gjeldende plan.

 

Kommunestyret vedtok planen i møtet 11.11.14. Kommunestyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. Klage sendes til Rana kommune v/MPR-Utvalget, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no. Klagefrist er 12.desember 2014.


Ev.krav om erstatning eller innløsning (PBL kap.15) må være fremsatt skriftlig overfor kommunen innen 3 år fra denne kunngjøring.

Opprettet: 18.11.2014 10:09