Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Vedtak - plan 5015 Detaljregulering for rensenlegg Røssvollhei avfallsdeponi

Klausen, Kristin Brekke Endret:22.12.2014 08:14 Emneord (los) Forsiden
Røssvollhei%20avfallsdeponi

​Området skal benyttes til anlegg for rensing av sigevann fra Røssvollheia avfallsdeponi

Fylkesmannen har stilt krav om rensing av sigevannet fra avfallsdeponiet på Røssvollhei før det slippes ut i Langvassåga. Etter en vurdering er det konkludert med at den beste plasseringen for å bygge renseanlegget er ved det eksisterende utslippspunktet. I tilknytning til renseanlegg må det også bygges et bufferbasseng for å samle opp sigevann fra flomtopper.

 

I dag slippes sigevannet urenset ut i Langvassåga i dykket utslipp. Sigevannet inneholder konsentrasjoner av noen prioriterte farlige stoffer og farlige stoffer som ligger over verdier som er anbefalt godkjent for utslipp uten rensing. Det er imidlertid ikke påvist at utslippet påvirker vannkvaliteten i vassdraget.

 

Planområdet ligger ved foten av eksisterende avfallsdeponi på Røssvoll i Rana kommune og gjelder et område som ligger ved og i Langvassåga. Området skal fylles opp med sprengstein til topp terreng kote 47. Ny bebyggelse som kan ta skade av vann plasseres på minimum kote 47.2. Maks byggehøyde er kote 50. Planarealet er 10,4 daa og utnyttelsesgrad (BYA) er 40 %.


Kommunestyret vedtok planen i møtet 11.11.14. Kommunestyrets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. Klage sendes til Rana kommune v/MPR-Utvalget, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no. Klagefrist er 12.desember 2014.


Ev.krav om erstatning eller innløsning (PBL kap.15) må være fremsatt skriftlig overfor kommunen innen 3 år fra denne kunngjøring.

 

Opprettet: 18.11.2014 09:33