Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Varsel om oppstart av planarbeid for Svenskveien 195

Rian, Monica Devik Endret:02.06.2020 07:49
Planområde_3078_hjemmeside

​Formålet med planen er å legge til rette for 8 boenheter fordelt på tre- og fireroms leiligheter i Svenskveien 195. 

​På vegne av tiltakshaver Comfort Building AS varsler Sima Rådgivning AS i henhold til plan - og bygningsloven § 12-8 om oppstart av følgende planarbeid: Detaljregulering for Svenskveien 195 i Rana kommune.

Planområdet ligger på Gruben utenfor sentrum av Mo i Rana og omfatter eksisterende bygningsmasse på eiendommen som er regulert til boligbebyggelse (i reguleringsplan Gruben - Strekningen Skolealléen - Rv 772/Storgata).

Området som ønskes regulert omfatter eiendommen gnr. 22, bnr. 257 som utgjør 1565 m². Tomta ligger i etablert boligfelt i Svenskveien på Gruben. På eiendommen er det etablert et 2 etasjes bolighus mot Storgata og garasje i sør mot Svenskveien. Adkomst er til Svenskveien, og tomta er opparbeidet med hage. Området er avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplan for Mo og Omegn. Planområdet ligger omgitt av et relativt trafikkert lokalveinett. Områdene rundt er foruten vegformål i stor grad regulert til boligbebyggelse.  Grunnforholdene vurderes foreløpig til å være akseptable, men må vurderes nærmere i forhold til nye tiltak på planområdet.

Forslagsstiller har i samråd med Rana kommune vurdert at planen ikke faller under krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2. Planen vil medføre relativt små endringer av dagens situasjon og vurderes foreløpig til ikke å få vesentlige virkninger utenfor planområdet.

Dokumentene ligger tilgjengelig på denne siden under "Plandokumenter".

Uttalelser til varsel om oppstart og forslag til planprogram sendes til Sima Rådgivning, epost til hugo@simarådgivning.no innen 04.06.2020.

Det bes om at innspill gjøres kortfattet, eventuelt at det lages et sammendrag på en side egnet for trykk. Innspill vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen.

Opprettet: 04.05.2020 10:26