Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Varsel om oppstart av planarbeid for Svenskveien 195, plan 3078

Rian, Monica Devik Endret:20.07.2020 14:03
Bilde%20til%20hjemmeside

​Formålet med planen er å legge til rette for 8 - 10 boenheter fordelt på tre- og fireroms leiligheter i Svenskveien 195.

​På vegne av tiltakshaver Comfort Building AS varsler Sima Rådgivning AS i henhold til plan - og bygningsloven § 12-8 om oppstart av følgende planarbeid: Detaljregulering for Svenskveien 195 i Rana kommune.

Planområdet ligger på Gruben utenfor sentrum av Mo i Rana og omfatter eksisterende bygningsmasse på eiendommen som er regulert til boligbebyggelse (i reguleringsplan Gruben - Strekningen Skolealléen - Rv 772/Storgata).

Området som ønskes regulert omfatter eiendommen gnr. 22, bnr. 257 som utgjør 1565 m². Tomta ligger i etablert boligfelt i Svenskveien på Gruben. På eiendommen er det etablert et 2 etasjes bolighus mot Storgata og garasje i sør mot Svenskveien. Adkomst er til Svenskveien, og tomta er opparbeidet med hage. Området er avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplan for Mo og Omegn. Planområdet ligger omgitt av et relativt trafikkert lokalveinett. Områdene rundt er foruten vegformål i stor grad regulert til boligbebyggelse. Grunnforholdene vurderes foreløpig til å være akseptable, men må vurderes nærmere i forhold til nye tiltak på planområdet.

Virkninger av planen
Forslagsstiller har i samråd med Rana kommune vurdert at planen ikke faller under krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2. Planen vil medføre relativt små endringer av dagens situasjon og vurderes foreløpig til ikke å få vesentlige virkninger utenfor planområdet.

Har du innspill til planarbeid?
Uttalelser til varsel om oppstart og forslag til planprogram sendes til Sima Rådgivning, epost til hugo@simarådgivning.no innen 21.08.2020. Det bes om at innspill gjøres kortfattet, eventuelt at det lages et sammendrag på en side egnet for trykk. Innspill vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang
Planforslaget vil bli innsendt til kommunen for behandling, og deretter lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling. Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, evt. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

Opprettet: 20.07.2020 12:54