Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Varsel om oppstart av planarbeid - Plan 8074, Hagaveien 5

Rian, Monica Devik Endret:30.04.2020 00:21
Planavgrensning%20bilde%20til%20hjemmesiden

​Formålet med planen er å legge til rette for å etablere barnehage på eiendommen Hagaveien 5. 

​Hensikten med planen er å reetablere innebasen til Ytteren friluftsbarnehage i dette området. Frikult har tidligere varslet oppstart av privat reguleringsplanarbeid med formål om å regulere til barnehage både i Margothagen og i Tømmerhåjen. Ettersom det har vært vanskelig å komme i mål med disse planene, ønsker Frikult nå å regulere Hagaveien 5 til barnehageformål.

Planen omfatter også området mellom Hagaveien 5 og inngangen til flerbrukshallen. Det er fordi Frikult og Bossmo & Ytteren IL skal legge til rette for felles parkeringsplasser her. I planen inngår også vestre avstikker av Hagaveien med fortau.

For at det kan godkjennes barnehage for cirka 40 barn må det reguleres tilstrekkelig areal for lek ute. Planområdet strekker seg derfor inn på idrettsarealet til Bossmo&Ytteren og på kommunal tomt som er regulert til lek. Det planlegges å regulere inn en buffersone mellom arealet til barnehagen og de tilgrensende boligtomtene, slik det er illustrert på kartet på neste side. Uteområdet til barnehagen vil være tilgjengelig for alle utenom barnehagens åpningstid. Frikult sin friluftsbarnehage på Ytteren har utebase i Tømmerhåjen, og vil i liten grad benytte uteområdet utenfor boligtomta i Hagaveien 5.

Boligen som står på tomta ble bygget i 1915 og er i 2 etasjer. Frikult ønsker i utgangspunktet å bevare bolighuset på tomta, og bygge dette ut slik at det kan godkjennes en barnehage for 40 barn. I oppstartsmøtet ble det fra kommunens side bedt om at bebyggelsen må plasseres og utformes slik at tap av utsikt og sol minimeres for bolig i Hagaveien 7, og for at dagens byggelinje langs Hagaveien beholdes. Kommunen forutsetter også at eventuell ny bebyggelse skal føye seg inn i og tilpasses til eksisterende småhusbebyggelse, både i uttrykk, material- og fargebruk.

Planforslaget er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Planforslaget er ikke i samsvar med overordnet plan for Hagaveien 5 og friområdet nord for Hagaveien 5. Det vurderes at planen ikke vil ha noen vesentlig virkning for miljø eller samfunn. Forslagstiller har, i samarbeid med Rana kommune, vurdert at planen ikke vil utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2.

Alle som er berørt av planen kan nå si sin mening eller komme med opplysninger de mener har interesse for den planleggingen som skal foregå. I neste omgang, når planforslaget er klart, vil alle få mulighet til å uttale seg til det konkrete planforslaget ved offentlig ettersyn.

Referat fra oppstartsmøtet, planinitiativ og varslingsbrev med bilde av planområdet ligger på denne siden under "Plandokumenter".

Innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig innen 6.april 2020 til:

Norconsult AS
Postboks 237
8601 MO I RANA
tuva.daae@norconsult.com

Spørsmål kan rettes til Tuva Daae på tlf 75129402, eller epost tuva.daae@norconsult.comOpprettet: 11.03.2020 14:57