Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Varsel om oppstart av plan 2189 - Roald Amundsensgate 1

Rian, Monica Devik Endret:28.10.2020 00:19
Utsnitt%20til%20hjemmeside

​Formålet med planen er å legge til rette for at det skal kunne bygges fire eneboliger i rekke innenfor planområdet. Boligene er planlagt i to etasjer med delvis nedgravde garasjer og med takterrasser. Endelig plangrense kan bli justert som følge av planprosessen.

​På vegne av tiltakshaver Bohlin Bolig AS varsler Sima Rådgivning AS i henhold til plan-og bygningsloven § 12-8 om oppstart av følgende planarbeid: Detaljregulering for Roald Amundsens gt.1 i Rana kommune.

Alle dokumentene i saken ligger under "plandokumenter" på denne nettsiden.

Dagens situasjon

Planområdet ligger i sentrum av Mo i Rana og omfatter eiendommen med gnr.20 bnr. 1015.

Gjeldende reguleringsplan er MO (Preben Kragh) med formålet bolig.Området er avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplan for Mo og Omegn. Eksisterende bygning ligger på en relativt flat tomt med omkringliggende boliger. Roald Amundsens gate går like vest for planområdet og er lite trafikkert.Områdene rundt foruten vegformål er regulert til bolig. Grunnforholdene vurderes foreløpig til å være akseptable, men må vurderes nærmere i forhold til nye tiltak på planområdet.

Dagens reguleringsplan angir at utnyttelsesgrad for området er 25% av nettoarealet på tomtene, inklusive frittliggende garasjer o.l. Planforslaget legger opp til en økning i utnyttelsesgrad til %BYA=38.

Virkninger av planen

Forslagsstiller har i samråd med Rana kommune vurdert at planen ikke faller under krav om konsekvensutredning etter plan-og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2. Planen vil medføre relativt små endringer av dagens situasjon og vurderes foreløpig til ikke å få vesentlige virkninger utenfor planområdet.

Hva mener du om dette?

Uttalelser til varsel om oppstart sendes til Sima Rådgivning med e-post til hugo@simarådgivning.no innen 11.11.2020. Innspill vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget

Videre saksgang og medvirkning

Planforslaget vil bli innsendt til kommunen for behandling, og deretter eventuelt bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, evt. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som nå er startet.

Opprettet: 29.09.2020 09:16