Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Varsel om oppstart av plan 2182 - Detaljregulering for Nordlandsveien 73

Rian, Monica Devik Endret:05.02.2020 13:04
Planavgrensning

​Formålet med planarbeidet er å endre reguleringsformål på eiendommen for å legge til rette for etablering av to nye boenheter i byggets 1. etasje.

​I hht Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for g/ bnr. 20/ 376, Nordlandsveien 73 (plan‐id: 2182) i Rana kommune. Tiltakshaver er Nordland teknikk AS på vegne av Kløvertun boligstiftelse.

Tiltakshavers ønske om bruksendring av deler av 1. etasjen i bygget til to nye leiligheter for eldre medførte krav om ny reguleringsplan.

Planområdet er vist i vedlagte kart, og er på 977 m2. Hele eiendom 20/ 376 omfattes, og etter ønske fra kommunen er areal ut til regulert gang‐ og sykkelveg på eiendom 20/ 18, Nordlandsveien tatt med. Planen vil avklare nødvendige formål i tråd med tiltakshavers ønske og føringer fra kommunen, og fokus vil bl.a være utforming av uteoppholdsareal for god utnytting av tilgjengelig areal på eiendommen.

Bygget på eiendommen planlegges noe modernisert i fasadene, og vil holde seg innenfor tillatt høydebegrensning i gjeldende plan. Utnyttingsgrad på tomta vurderes utvidet noe i forhold til gjeldende regulering.

Adkomst videreføres fra Nordlandsveien og Toranesveien, og adkomst fra Toranesveien vil behandles spesielt i planen.

Planarbeidet fanges hverken opp av §§ 6 eller 7 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser dermed ikke automatisk utredningsplikt. Planarbeidet fanges opp av § 8, men vurderes å ikke medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og fanges således ikke opp av § 10. Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU‐plikt etter Forskrift om konsekvensutredninger, og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess.

Planinitiativ, oppstartsmøtereferat og varslingsbrev ligger under "Plandokumenter" på denne siden.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse Halvor Asper på telefon 957 57 163 eller halvor.asper@multiconsult.no.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger om planarbeidet bes melde dette skriftlig til Multiconsult AS, postboks 1013, 8805 Sandnessjøen eller sandnessjoen@multiconsult.no innen 01.03.2020


Opprettet: 28.01.2020 09:40