Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
  • Siste

Reguleringsplan for Beltlia boligområdet, varsel om utvidelse av planområdet

Hiller, Stein Ivar Endret:07.05.2018 13:50
beltlia,%20utvidelse

Varsel om utvidelse av planområdet​

Viser til tidligere varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan i 2016 med høring og offentlig ettersyn  av planprogram. Planprogram ble fastsatt av MPR‐utvalget i Rana den 27.04.17. Planen skal legge til rette for  utvikling  Beltlia  boligområde  på  Ytteren.  Nordre  Eiendom  AS  er  forslagstiller  og  Multiconsult  er  plankonsulent.

Vi varsler med dette om at planområdet utvides inn på deler av eiendommene gnr./bnr. 130/1, 131/6 og  131/4  For  eiendommene  gnr./bnr.  131/535,  536,  537,  590,  591  og  597  er  det  aktuelt  å  regulere  støyskjermingstiltak langs Karvebakken. Avgrensning av planområdet er vist på s. 2. 

Hensikten med å utvide planområdet inn på gnr./bnr. 130/1 og 131/6 er å ivareta sikkerhet mot snøskred.  Arealer østover mot Loftfjellet og Loftfjellvegen ønskes regulert til landbruk, natur, friluftsliv samt reindriftsformål (LNFR) med faresone ras og skred, og med bestemmelser for å opprettholde skogen i området. Det vil  sannsynligvis bli foreslått at flatehogst, bygging av skogsveg eller lunneplass ikke tillates. Uttak av enkelttrær  og andre tiltak for fornying, tillates dersom tiltakene skjer på en mest mulig skånsom måte. Likeså tillates  nødvendig rydding for eksisterende kraftledninger og veger innenfor områdene. 

Hensikten med å utvide planområdet inn på gnr./bnr. 131/4 er å regulere ny trasè for skogsveg/turløype,  som legges om. Øvrige arealer som faller innenfor planområdet på eiendommen reguleres til LNFR‐formål.  Utvidelsen vurderes ikke å kreve nytt planprogram. 

Spørsmål kan rettes til: 

Multiconsult v/ Sissel Enodd tlf. 73103263/45269562, sissel.enodd@multiconsult.no

Uttalelser til varselet sendes innen 25.05.18 til:  

sissel.enodd@multiconsult.no eller   Multiconsult v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim


 Plandokumenter

Opprettet: 07.05.2018 13:37