Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Plan 8064 - Detaljregulering for Løkberg

Rian, Monica Devik Endret:14.05.2021 11:16
8064_løkberg_1

​Planområdet vises med gul farge

​Kommunestyret har i møte 11.05.2021 vedtatt plan 8064: Detaljregulering for Løkberg.


​Formålet med planen

Formålet med planen er å tilrettelegge for variert småhusbebyggelse i bratt terreng. Ved maksimal utnyttelse vil reguleringsplanen kunne romme ca. 100 nye boenheter. Det legges opp til private og felles uteoppholdsareal, lekeplasser, felles parkeringsplasser, renovasjonsløsninger og avløpsanlegg.

Plandokumentene i plansaken ligger på denne nettsiden under "Plandokumenter".
Andre dokumenter i plansaken som ikke ligger på denne siden er:

  • Forslagsstillers vurdering av naturtypene i planområdet
  • Diverse brev fra grunneier og naboer i planområdet.
  • Innspill fra høring og offentlig ettersyn
  • Innspill fra begrenset høring 2018
  • Innspill fra begrenset høring 2020


Ta kontakt med seksjon for kart og arealplan hvis du ønsker å få tilsendt dette.

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret vedtok følgende:

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12 - 12 vedtas " Plan 8064: Detaljregulering for Løkberg med plankart revidert 18.30.20 og reguleringsbestemmelser revidert 21.03.20.

Begrunnelse: MPR -utvalget anser veiavdelingens vurdering i planforslaget som tilfredstillende.

Ifølge Sweko med tredjepartskontrolør, Rambøl, NVE og kommunens VA avdeling er det ikke fare for flom og skred i området.

Som en helhets vurdering anser MPR - utvalget at fordelene med tiltaket oppveier eventelle ulemper..

MPR - utvalget ser på tiltaket om at det skal bygges gang - og sykkelvei langs Gamle Nesnavei fram til krysset Gamle Nesnavei / Bergmannsveien som positivt.


Du kan klage

Du kan klage på kommunestyrets vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. Send klagen til Rana kommune v/MPR-Utvalget, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no

Eventuell klage må være fremsatt skriftlig innen 04.06.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning (PBL kap.15) må leveres skriftlig til kommunen innen 3 år fra denne kunngjøringen.Opprettet: 12.05.2021 14:40