Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
  • Siste

Endring av forskrift om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana kommune

Jørgensen, Kari Endret:30.03.2020 00:26
Elg

Rana kommune vedtok mål for utviklingen av bestandene av elg og rådyr i 2019 (sak om mål for utviklingen av elgbestanden i Rana og Hemnes 2019-2022. 

Ett av de konkrete målene var å endre forskrift om minsteareal. Forslag til ny forskrift sendes med dette brevet ut på høring til berørte parter. 
Høringsfristen er 30. mars 2020. Minstearealet for felling av elg (gjeldende fra 2020), settes til 4000 dekar for alle vald i kommunen. Det foreslås et minsteareal på 8000 dekar for å felle rådyr (gjeldende fra 2020). Dette er det samme som i Hemnes kommune.

Forskjellen fra eksisterende forskrift er: Valdene Svartisen, Dunderlandsdal, Grønfjelldal/Plurdal, Statskog Helgeland og Jordbru har i dag et minsteareal for å felle elg på 6000 dekar. Etter endring av forskrift vil disse ha samme minsteareal som elgvald vest og elgvald syd (på 4000 dekar).
I tillegg blir minstearealet for jakt på rådyr satt til 8000 dekar for alle vald.

Hvorfor er det viktig å sette ned minstearealet?
Det er vedtatt en plan om å redusere elgbestanden ved økt felling. Grunnen til dette er: Viltulykker på vei og bane, uakseptable skader og ulemper på andre sammfunnsinteresser (byelg), skader på jord og skogbruk og reduksjon av vinterbeiter. Nedsetting av minstearealet er et redskap for å kunne felle flere elg.

Forslag til tekst i ny forskrift:
Hjemmel: Fastsatt av Rana kommunestyre XX. XX 2020 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.
§ 1.Formål
Denne forskrift definerer hvilke hjorteviltarter det kan jaktes på i Rana kommune og minsteareal som kreves for tildeling av fellingstillatelse på disse viltartene.
§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder i Rana kommune. Det er åpnet for jakt på elg og rådyr i Rana. For tiden jaktes det kun på elg, eventuell jakt på rådyr bestemmes av kommunen når stammen er sterk nok til å tåle det.
§ 3.Arealgrenser
Minstearealet for felling av elg er 4 000 daa i hele kommunen. Minsteareal for felling av rådyr er 8000 daa i hele kommunen.
§ 4.Ikrafttreden
Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves FOR-2014-06-16-822 om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana kommune, Nordland.

Høringsfrist:

Høringsfristen er 30. mars 2020.
Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill sendes som epost til postmottak@rana.kommune.no. 
Alternativt kan høringsinnspill sendes per post til Rana kommune, Pb 173, 8601 Mo i Rana.  Opprettet: 11.02.2020 12:20