Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - plan 2188 detaljregulering for Nye Helma Hotell

Jamtli, Trine Johanne Endret:14.09.2021 07:16
2188_kartutsnitt_stiplet%20linje

​Planområdet er på ca 5,6 dekar.

​Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt hotell i Sørlandsveien 49 og Thomas von Westens gate 3 og 5. Bakgrunnen for arbeidet er at det planlegges en hotell- og leilighetsbygning i 20 etasjer. Bygningen skal inneholde hotell, konferanse-senter, forretninger og boliger. I dag er det parkeringsplass i Sørlandsveien 49 og bolighus i Thomas von Westens gate 3 og 5. I planområdet inngår eksisterende Helma hotell, samt del av Sørlandsveien og Thomas von Westens gate.


I kommunedelplan for Mo er området regulert til næring, og området grenser til sentrums-trekanten langs Sørlandsveien. Gjeldende detaljreguleringsplan er 2133 Holmen hotell som ble vedtatt i 2013. Dagens Helma hotell og Thomas von Westens gate 3 er regulert til hotell, mens Sørlandsveien 49 og Thomas von Westens gate 5 er regulert til parkering.


Planen skal sette bestemmelser for utforming av bebyggelse, byrom, utomhusarealer, parkering og veiareal, utnyttingsgrad, byggehøyder, material- og fargebruk, krav til uteoppholdsareal og parkering. Det kan bli aktuelt med omlegging eller stenging av krysset mellom Thomas von Westens gate og Sørlandsveien.


Planforslaget er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Forslagsstiller, i samarbeid med Rana kommune, har vurdert planen til å utløse krav om konsekvensutredning etter Plan og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2, og det er utarbeidet planprogram for planarbeidet. Forslag til planprogram er vedlagt, og gir en oversikt over hvordan planarbeidet skal foregå og hvilke tema som skal utredes og vurderes.


Det er nødvendig å utrede planens konsekvenser for blant annet nabolagets identitet, landskapsbilde, sol-, skygge- og utsiktsforhold i omgivelsene, vindforhold, trafikkforhold, geotekniske forhold og klimaavtrykk. Det må utarbeides en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse. Planarbeidet skal gi et godt grunnlag for å vurdere planens betydning og konsekvenser for miljø og samfunn.


Reguleringsplanen blir fremmet av forslagsstiller Helma Hotelleiendom AS og er utarbeidet av plankonsulent Norconsult AS. 


Dokumentene ligger tilgjengelig på denne siden under "Plandokumenter", på Rana Bibliotek og kommunens servicetorg.


Har du innspill til planarbeidet?

Dersom du har innspill eller merknader til planarbeidet eller til selve planprogrammet, må du sende det inn før 20. september 2021. Send det da til Norconsult AS.


Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Tuva Daae ved Norconsult AS, tlf. 75 12 94 02.


Det inviteres til åpen dag på Helma hotell 26. august 2021 kl 15:00 – 18:00. Her vil naboer og andre interesserte få mulighet til å møte plankonsulent og arkitekt fysisk for innspill og spørsmål til planarbeidet. Det tas forbehold om at smittesituasjonen tillater et slikt møte, og at det må begrenses antall personer som kan være til stede samtidig.
Opprettet: 15.07.2021 15:01