Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Klima

spsetup Endret:06.05.2019 12:51
Klimaplan

Rana er vertskommune for en industri som har tatt mål av seg å bli en grønn industri i verdensklasse. Dette påvirker kommunens valg av satsningsområde og strategier. Klimaendringer med konsekvenser i form av økende ekstremvær utfordrer også infrastruktur. Kommunen ønsker i samarbeid med innbyggerne, industri og næringsliv å bli en blå-grønn by med fokus på fornybare og bærekraftige løsninger. Bilbruk skal reduseres med bedre kollektivløsninger og gang- og sykkelforbindelser. Å bli en smart grønn by er en tydelig prioritering som skal nås gjennom grønn omstilling.

 

Klima- og energiplan

Rana kommunes Kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt i 2015.

Klima- og energiplanen for Rana kommune angir de overordnede mål for kommunens reduksjon av energibruk og utslipp av klimagasser frem mot 2020. Gjennom internasjonale avtaler er det fastsatt globale mål for klimagassutslipp. Disse avtalene
danner grunnlaget for både nasjonalt, regionalt og kommunalt arbeid med å redusere
utslippene av klimagasser.

Rana kommunes klima- og energiplan 2015-2019 har følgende delmål:

  • Rana kommunes klima- og energistrategi skal være langsiktige og tydeliggjort i kommuneplanleggingen.

  • Rana kommune skal ha et innkjøp, forbruk og en produksjon som er med på å redusere klimabelastningen i kommunen.

  • Rana kommune skal i samarbeid med andre aktører arbeide for reduksjon av klimagassutslipp.

  • Rana kommune skal være en pådriver for å stimulere og motivere landbruksnæringen til å drive landbruk med minst mulig klimagassutslipp.

  • Rana kommune skal sikre at innbyggerne har god kunnskap om de muligheter som finnes for å redusere klimautslippene gjennom avfallsreduksjon, gjenbruk og materialgjenvinning.

  • Rana kommune skal gjennom helhetlig planlegging tilpasse seg og redusere virkningene av fremtidens klimaendringer.

  • Rana kommune må innhente bevisst strategi for bioøkonomi, dvs: langsiktig bruk og forvaltning av de fornybare ressurser – jord, skog, vann og hav.


Klimagassutslipp i Rana

Klimagassutslippene i Rana kommune kan fordeles på: Mobile kilder, prosessutslipp og stasjonær forbrenning.

Prosessutslipp
I Rana domineres klimagassutslippene av prosessutslippene fra de kraftkrevende industribedriftene i Mo industripark og Rana Gruber. Industrien reguleres i hovedsak av nasjonale virkemidler og Rana kommune har begrenset med muligheter til å sette inn tiltak i denne sektoren. Industrien er derfor ikke omfattet av kommunens målsetting da utslippene i hovedsak styres av nasjonale virkemidler. Industrien i Rana har tatt mål av seg å bli en grønn industri i verdensklasse og satser stort på klimatiltak.

Stasjonær forbrenning
Over en periode på 25 år har det vært en utslippsreduksjon på ca. 70 % innen stasjonærenergi i Rana. Reduksjon er et resultat av ny- og bedre teknologi, økonomiske incitamenter og holdninger. Rana kommune har gode eksempler i arbeidet med klimagassreduksjoner. Kommunen har drevet aktivt med energiøkonomiserende tiltak siden 1980 tallet. Det arbeides kontinuerlig med effektive og energivennlige løsninger i den kommunale bygningsmasse.

Mobile kilder
Den store utfordring nå tilskrives veitrafikken. Omkring halvparten av utslippene (utenom industrien) i Rana, kan tilskrives veitrafikken. I Norge har utslippene fra veitrafikken økt med ca. 30 % siden 1991. På trafikkområdet er det et stort potensial for å redusere CO2 utslippene. Areal og transportplanlegging, restriktive virkemidler, bedre kollektivtrafikk tilbud og ny teknologi vil være med å redusere utslippene fra veitrafikken over tid.

Statistikk for klimagassutslipp i Rana kommune

Det er utviklet en statistikk for klimagassutslipp av Miljødirektoratet i samarbeid med KS – Kommunesektorens organisasjon og SSB. Denne statistikken er blant annet basert på beregninger fra SSB og rapportering til Miljødirektoratet. Statistikken for Rana er vist i figuren under og er hentet fra Miljøstatus.

Kimagassutslipp Rana.png

 Figuren viser statistikk for klimagassutslipp i Rana i perioden 2009-2016 fordelt på sektorer

 


 

 

 

 

Opprettet: 26.04.2013 07:55