Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Tilskudd/erstatning

Jakobsen, Torhild Marie Endret:28.10.2020 12:31

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Det må søkes elektronisk via Altinn

Søknadsfrist to ganger i året - 15. mars (kun dyretall) og 15. oktober (areal og dyr)

Avløsning ved ferie og fritid

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Dette er en refusjonsordning hvor utgifter til avløser kan dekkes. Størrelsen på beløpet fastsettes ut fra dyretall.

Søknadsfrist ferie/fritid 15.oktober - samme søknad som søknad om produksjonstilskudd

Avløsning ved sykdom

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom, graviditet, fødselspermisjon eller syke barn. Gjenlevende ektefelle, samboer, foreldre eller barn kan få tilskudd i etterkant av bondens dødsfall.

Erstatning for avlingssvikt

Det kan søkes om erstatning for avlingssvikt som oppstår som følge av klimatiske forhold før plantene er høstet. Erstatning beregnes for hver enkelt vekstgruppe, på grunnlag av gjennom­snittlige avlingstall for de siste tre (eller fem) årene uten avlings­svikt. 

Kommunen må få melding når avlingssvikt oppstår. Søknad om erstatning skal sendes til kommunen innen 31.oktober. landbruksdirektoratet har laget egne søknads­skjemaer som skal brukes.  Disse fås hos kommunen eller kan lastes ned hos Landbruksdirektoratet Søknaden kan leveres via Altinn.

Kommunen besøker foretak som har meldt om avlings­svikt og foretar oppmåling av grovfôr­beholdningen ved innsett av dyra om høsten. Kommunen gir uttalelse til søknaden og sender den til Fylkesmannen i Nordland som behandler søknaden og utbetaler erstatning.

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket

Tiltak som ivaretar kulturlandskapet og/eller reduserer forurensning. Eksempel på tiltak som
inngår her er gammel kulturmark, gammel beitemark, verneverdige bygninger, tilrettelegging
for ferdsel, miljøplantinger, fangdammer etc.

Oppfordrer spesielt til å søke tilskudd til tiltak i forbindelse med vanndirektivet.  I forvaltningsplan
for vannområdet Ranfjorden er der foreslått en rekke tiltak for å nå miljømålene i
vannforekomster påvirket av jordbruk.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til landbrukskontoret, eller lastes ned på Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist
Søknadsfristen annonseres i Rana blad, i landbruksinfo og på kommunens hjemmeside. 
En eller to tildelinger i året.

Søknad sendes Rana Kommune, Landbrukskontoret, Postboks 173, 8601 Mo i Rana.

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr og fremme fellestiltak i beiteområdene. Forvaltningen av tilskuddsordningen er overført fra Fylkesmannen til kommunene fra og med 2020. 

Søknadsfrist 1. februar. 

Søknad leveres elektronisk via Altinn. 

Informasjon om tilskuddet og søknadsfrist sendes til beitelag og andre beitebrukere på e-post. 

 icpdfInformasjon om tilskudd til tiltak i beiteområder 2020.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

 Astrid Nyseth
tlf: 75145213
 

Opprettet: 22.05.2013 09:52