Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilskudd/erstatnig

Jakobsen, Torhild Endret:30.06.2015 14:50

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Det anbefales å søke elektonisk via Altinn

Søknadsfrist to ganger i året - 20.januar (kun dyretall) og 20.august (areal og dyr)

Avløsning ved ferie og fritid

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom mv.  Avløsningen må organiseres som et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, men søkeren kan overlate arbeidsgiveransvaret til et avløserlag, en avløserring eller kommunen.  Avløsertilskuddet kan gis til å dekke faktiske utgifter.

Søknadsfrist 20.januar - samme søknad som søknad om produksjonstilskudd

 

Tilskudd til reparasjon av vinterskadet eng

Det kan søkes om erstatning for vinterskader på eng.  Som vinterskade på eng regnes skader forårsaket av fysiske og/eller biotopiske forhold som frost, isdekke, vanndekke, uttørking, oppfrysing eller overvintringssopp.  

Det må gis beskjed til kommunen om vinter skadet på eng i god tid før utbedring påbegynnes, da alle skader må kontrolleres av kommunen. Utbedringen må gjøres så tidlig at den gir avling i skadeåret, og senest innen 15. juni.  

Søknad om erstatning sendes til kommunen innen 15. juli sammen med dokumentasjon på at enga faktisk er utbedret. Søknad leveres via Altinn, eller på søknadsskjema fra Statens Landbruksforvaltning-

 

Erstatning for avlingssvikt

Det kan søkes om erstatning for avlingssvikt som oppstår som følge av klimatiske forhold før plantene er høstet. Erstatning beregnes for hver enkelt vekstgruppe, på grunnlag av gjennom­snittlige avlingstall for de siste tre (eller fem) årene uten avlings­svikt. 

Kommunen må få melding når avlingssvikt oppstår. Søknad om erstatning skal sendes til kommunen innen 31.oktober. Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget egne søknads­skjemaer som skal brukes.  Disse fås hos kommunen eller kan lastes ned hos Statens landbruksforvaltning. Søknaden kan leveres via Altinn.

 

Kommunen besøker foretak som har meldt om avlings­svikt og foretar oppmåling av grovfôr­beholdningen ved innsett av dyra om høsten. Kommunen gir uttalelse til søknaden og sender den til Fylkesmannen i Nordland som behandler søknaden og utbetaler erstatning.

 

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket

Tiltak som ivaretar kulturlandskapet og/eller reduserer forurensning. Eksempel på tiltak som
inngår her er gammel kulturmark, gammel beitemark, verneverdige bygninger, tilrettelegging
for ferdsel, miljøplantinger, fangdammer etc.

Oppfordrer spesielt til å søke tilskudd til tiltak i forbindelse med vanndirektivet.  I forvaltningsplan
for vannområdet Ranfjorden er der foreslått en rekke tiltak for å nå miljømålene i
vannforekomster påvirket av jordbruk.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til landbrukskontoret, eller lastes ned på Statens landbruksforvaltning

Søknadsfrist
Søknadsfristen annonseres i Rana blad, i landbruksinfo og på kommunens hjemmeside. 
En eller to tildelinger i året.

Søknad sendes Rana Kommune, Landbrukskontoret, Postboks 173, 8601 Mo i Rana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

 Astrid Nyseth
tlf: 75145213
 

Opprettet: 22.05.2013 09:52