Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Nydyrking

Jakobsen, Torhild Marie Endret:17.12.2018 11:00
 

All nydyrking krever tillatelse fra kommunen.

Som nydyrking regnes full- og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unyttet i over 30 år.

Med fulldyrking menes rydding og bryting til vanlig pløyedybde, slik at arealet kan nyttes til åkervekster eller til eng og beite som kan fornyes ved pløying.

Med overflatedyrking menes rydding og sletting av overflata, slik at maskinell dyrking er mulig.

nydyrking
 
Formålet med forskriften om nydyrking er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Det skal legges vekt på hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbilde. Det skal for øvrig legges vekt på å sikre driftsmessige gode løsninger.
 

Vilkår/betingelser
Søknadsskjema M-0160B, utsnitt av økonomisk kart m.v. kan hentes på Skog og landskap eller i kommunen. Søkeren skal sørge for utarbeidelse av planen. Ferdig utfylt søknad vedlagt utsnitt av økonomisk kartverk samt fullstendig planbeskrivelse, grøftekart og kostnadskalkyle sendes Landbrukskontoret. Søknaden skal også angi de økonomiske og driftsmessige fordeler som oppnås ved nydyrkingen. Dersom søknaden omfatter brattlendt og kupert areal som må planeres, må det i tillegg søkes om tillatelse til planering.

Søknadsfrist
Hele året. Ved befaring fra kulturmyndighetene må dette skje på barmark. Søknaden må derfor være sendt kommunen i løpet av september dersom behandling skal skje før vinteren.

Saksbehandling
Kommunen oversender søknaden til høring til flere ulike parter. Normal høringsfrist er en måned.

Gebyr/avgift
Ingen .  Dersom kulturmyndighetene må befare området vil søker kunne bli belastes deres utgifter.

Ansvarlig
Astrid Nyseth tlf: 75 14 52 13 e-post: astrid.nyseth@rana.kommune.no

Andre opplysninger
Dersom det ikke er noen innvendinger fra høringsinstansene avgjøres søknaden administrativt. Ved innsigelse behandles søknaden politisk i Plan- og ressursutvalget. Kommunens vedtak kan påklages til fylkeslandbruksstyret.

Hjemmel
Forskrift om nydyrking fastsatt av Landbruksdepartementet 2. mai 1997 med hjemmel i Jordloven §§ 3 og 11 annet ledd, jfr. Kgl.res. 12 mai 1995.

Opprettet: 22.05.2013 12:37