Vannforvaltning

Rana kommune er en del av vannområde Ranfjorden og jobber for at alt vann i kommunen skal få god miljøtilstand innen 2027 eller 2033.  

Hvordan er miljøtilstanden på vannet i kommunen? 

92 % av det naturlige vannet i kommunen er i god eller svært god tilstand. 52% av det sterkt modifiserte vannet har godt økologisk potensial.  

De største påvirkningene på vannet i kommunen er vannkraft, industri, avrenning fra sentrum og tettstedene og avløpsvann. 

Hva må gjøres for å forbedre vannkvaliteten?

Der vannet ikke er i god miljøtilstand, må det gjøres tiltak slik at vi når det målet som er satt.   

Det fleste tiltakene i Rana er foreslått eller planlagt innenfor forskning og forbedring av kunnskapsbasen. Disse vil etter hvert bli fulgt av tiltak innenfor avløpssektoren og landbruket i tillegg til tiltak for å forbedre vandrings- og spredningsveiene for fisk.  

Hvem bestemmer hva?

Kommunen har makt og rett til å bestemme når det gjelder vann, avløp, landbruk og arealplanlegging. De andre tiltakene innenfor de andre områdene, er det andre myndigheter som skal følge opp. Alle disse tiltakene er samlet i "Regional plan for vannforvaltning i Nordland og Jan Mayen vannregion". Dette er en plan som oppsummerer påvirkninger og tiltak for hele regionen.  

Hvor kan du finne mer informasjon om dette? 

  • Vannportalen
    • På www.vannportalen.no finner du mer informasjon om nasjonalt, regionalt og lokalt arbeid i vannområdet. Her finner du også nyheter, nasjonale føringer, plandokument og mye mer.  
  • Vann-Nett
    • I databasen vann-nett portal finner du informasjon om miljøtilstand, påvirkning og tiltak i akkurat den elva, innsjøen eller fjorden du ønsker å vite mer om.  

Du kan også ta kontakt med vannområdekoordinator Kristin Brekke Klausen på e-post kristin.klausen@rana.kommune.no eller tlf. 75 14 52 25/91 12 33 06.