Regionale miljøtilskudd

Regionale miljøtilskudd er en fellesbetegnelse for miljøtiltak du kan søke om tilskudd til for å gjennomføre.  

Hvem kan søke?

Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret.  

Slik søker du

Du søker om tilskudd på et elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om regionale miljøtilskudd

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. oktober. Du kan søke om tilskudd fra 15. september. 

Du kan levere søknad inntil 20 virkedager etter søknadsfristen, men da reduseres tilskuddet med 1000 kroner per virkedag.  

Hvilke tilskuddsordninger kan jeg søke på?

Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut fra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringene i ditt fylke. 

Tiltakene er i disse hovedområdene: 

  • redusere forurensningen til vann og luft 
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner 
  • tilrettelegge for friluftsliv 
  • ivareta det biologiske mangfoldet 

Du finner mer informasjon om hvilke tiltak du kan søke tilskudd for hos Statsforvalteren i Nordland.