Avløsning ved sykdom og fødsel

Tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel skal bidra til å dekke utgifter til avløsing når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom, graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn.  

Hvem kan søke? 

Jordbruksforetak.

For å kunne søke, må foretaket

  • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund
  • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer
  • disponere de dyra og de arealene det søkes tilskudd for
  • drive arealet det søkes tilskudd for aktivt i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen

Nærstående etterlatte etter en avdød jordbruker kan også søke om tilskudd.   

 

Slik søker du 

Du søker om tilskudd på et elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om tilskudd til avløsing ved sjukdom og fødsel 

 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er ett år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for. 

 

Hva gir rett til tilskudd? 

  • sykdom 
  • svangerskap/fødsel/omsorgsovertaking 
  • sykdom hos barn 
  • brukerens dødsfall 

 

Hvilke utgifter gir grunnlag for utbetaling av tilskudd? 

Det er bare dokumenterte utgifter til avløsing som gir grunnlag for utbetaling av tilskudd. Størrelsen på beløpet som kan refunderes, er knyttet opp mot antallet dyr og størrelsen på avløsertilskuddet til ferie og fritid. Produsenter av potet, jordbær m.m. kan få refusjon i vekstsesongen.