Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskuddet skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. 

Hvem kan få tilskudd? 

Lag eller foreninger som er registrert i enhetsregisteret, har næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planlegger tilretteleggingstiltak i beiteområder. I områder der det ikke ligger til rette for samarbeid, kan landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd få tilskudd. 

Hvilke tiltak gir rett til tilskudd? 

  • Faste installasjoner som sperregjerder, sanke- og skilleanlegg, ferister, bruer og gjeterhytter. Slike tiltak kan få tilskudd på inntil 50% av et godkjent kostnadsoverslag.  
  • Utstyr knyttet til beitebruk i utmark. Disse kan få tilskudd på inntil 50% av et godkjent kostnadsoverslag.  
  • Elektronisk overvåkingsutstyr. Kan få tilskudd på inntil 70% av godkjent et kostnadsoverslag.  
  • Tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Kan få tilskudd på inntil 70% av et godkjent kostnadsoverslag.  

 

Slik søker du 

Du søker om tilskudd på et elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten.  

Søk om tilskudd til tiltak i beiteområder 

 

Søknadsfrist 

Fristen for å sende inn søknad er 1. februar.

 

Dette skal søknaden inneholde:

  • opplysninger om beitedyr og beiteområde(r) som er berørt av tiltaket 
  • opplysninger om tiltaket 
  • kostnadsoverslag 
  • finansieringsplan 
  • kart der tiltaket er inntegnet hvis søknaden gjelder en fast installasjon i beiteområde 
  • kopier av avtaler/tillatelser